Niezwykłe ujęcie z iglicy Pałacu Kultury [WIDEO]

Aleksandra Łogusz, zna­na sze­rzej jako Blogusz, wdra­pa­ła się na samą igli­cę Pałacu Kultury i Nauki tyl­ko po to, by sfil­mo­wać pięk­ny widok! Dzięki jej uprzej­mo­ści, zamiesz­cza­my fil­mik u nas.


Widok zapie­ra dech w pier­siach, ale trze­ba przy­znać, że wypra­wa była co naj­mniej ryzy­kow­na. Blogusz jed­nak zro­bi wie­le, by zachwy­cić nas pięk­ny­mi zdję­cia­mi. Jeżeli chce­cie dowie­dzieć się wię­cej zarów­no o samej autor­ce, jak rów­nież zoba­czyć wię­cej jej zdjęć, zapra­sza­my na jej blog.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.