Niezwysły targ przy ZOO. „Vintage bazar, flea market – słowem Mauerpark”

W Al. Sol­i­darnoś­ci 55 naprze­ci­wko miśków stanie ZOO Mar­ket. Twór­cy chcą skon­struować pch­li targ na wzór tego Berlińskiego z designem z lat 50., 60. i 70. Otwar­cie nastąpi 4 i 5 czer­w­ca i będzie czyn­ny w każdy week­end. Wstęp wol­ny.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

„Robimy dla Was nasz wymar­zony bazar. Pch­li targ to mało pre­cyzyjne określe­nie. Vin­tage bazar, flea mar­ket – słowem Mauer­park. Tam kieru­je­my swo­je pier­wsze kro­ki w Berlin­ie, bo uwiel­bi­amy takie bazary, na których może­my znaleźć design z lat 50., 60., 70., retro ubra­nia i dodat­ki, stare książ­ki i pły­ty, gdzie zje­my coś pysznego, posłuchamy muzy­ki. I poczu­je­my kli­mat mias­ta.” – piszą orga­ni­za­torzy – „U nas też tak będzie. Sobo­ty i niedziele, w ludz­kich porach, 11–17, co tydzień, nieza­leżnie od pogody. Lokaliza­c­ja jest świet­na, tuż obok metra Dworzec Wileńs­ki, przys­tanek tramwa­jem od Starów­ki. Dlat­ego chce­my też przy­ciągnąć turys­tów”.
Co będzie sprzedawane? „Będą u nas najlep­si sprzedaw­cy vin­tage szkła, porce­lany, tkanin, ubrań, zabawek, antyk­wari­aty z książka­mi, komik­sa­mi i winy­la­mi, wytwór­cy ciekawego nowego designu, żar­cie na kółkach. Bliska jest nam Pra­ga , dlat­ego robimy to tutaj. I idea recyk­lin­gu. Lubimy dawać przed­miotom drugie życie. U nas zna­jdziecie prawdzi­we pereł­ki – do ubra­nia, wyposaże­nia mieszka­nia, na prezent czy pamiątkę z Warsza­wy.”

Jak doda­ją orga­ni­za­torzy bazar zna­j­dować się będzie „Na dzi­ałce w al. „Sol­i­darnoś­ci” 55, vis a vis wybiegu miśków zoo, obok prask­iej kat­edry, tuż przy stacji metra Dworzec Wileńs­ki”

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.