O 20:30 zgasną światła w całej Warszawie?

W godzi­nach 20:30–21:30 zga­sną ilu­mi­na­cje na nie­któ­rych budyn­kach i domach. To kolej­na edy­cja „Godziny dla Ziemi”. W tym roku ma ona uczcić Wisłę, kró­lo­wą pol­skich rzek.

Fot. Warszawa w Pigułce

2017 rok ogło­szo­ny jest Rokiem Rzeki Wisły. Dlatego też wszyst­kie pro­eko­lo­gicz­ne wyda­rze­nia obra­ca­ją się wokół tego tema­tu. WWF, któ­ry jest orga­ni­za­to­rem akcji chce zwró­cić uwa­gę na walo­ry i kul­tu­ro­wą spu­ści­znę rzeki.

Idea jest taka, że każ­dy kto może gasi świa­tła w domach w godz. 20.30−21.30. Ratusz włą­czył się w akcje i obie­cał, że zga­si oświe­tle­nie na kil­ku miej­skich budyn­kach m.in. PGE Narodowym, teatrach miej­skich, Pałacu Kultury i ratuszach.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.