Ogromny smog w Warszawie. Na Targówku stężenie PM 2.5 wynosiło 604 proc.!

Wczorajszego wie­czo­ra Warszawski Alarm Smogowy opu­bli­ko­wał dane doty­czą­ce powie­trza w sto­li­cy. Okazało się, ze pod wie­czór stę­że­nie PM 2.5 wyno­si­ło 604 proc.! W innych dziel­ni­cach było lepiej, ale nor­my rów­nież zosta­ły prze­kro­czo­ne. Będzie gorzej, bo zaczy­na się sezon grzewczy.

Fot. Warszawski Alarm Smogowy

Fot. Warszawski Alarm Smogowy

WIOŚ sko­men­to­wał sprawę:

„W dniu 8 listo­pa­da w godzi­nach wie­czor­nych zaszły nie­ko­rzyst­ne warun­ki mete­oro­lo­gicz­ne (spa­dek tem­pe­ra­tu­ry, niska pręd­kość wia­tru, a tak­że moż­li­wa jest inwer­sja tem­pe­ra­tur) w połą­cze­niu z sezo­nem grzew­czym co skut­ku­je bar­dzo wyso­ki­mi stę­że­nia mie­dzy inny­mi pyłów zawie­szo­nych PM10 i PM2,5 szcze­gól­nie na sta­cjach wokół Warszawy.
JAK DO TEJ PORY NIE DOSZŁO DO PRZEKROCZENIA NORM JAKOŚCI POWIETRZA. Zgodnie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi w dniu 9 listo­pa­da 2016 r. zosta­nie prze­ana­li­zo­wa­ne czy w dniu poprzed­nim śred­nia dobo­wa prze­kro­czy­ła pozio­mu infor­mo­wa­nia (200 mikrogramów/m3 śred­nio­do­bo­wo) lub pozio­mu alar­mo­we­go (300 mikrogramów/m3 – średniodobowo.
Zalecamy obser­wo­wa­nie stę­żeń na stro­nie WIOŚ w Warszawie (http://sojp.wios.warszawa.pl) lub GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl) lub apli­ka­cji GIOŚ na smart­fo­ny (Zanieczyszczenia powie­trza w Polsce dostęp­ne na iOS i Android”
.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.