Ogromny smog w Warszawie. Na Targówku stężenie PM 2.5 wynosiło 604 proc.!

Wczo­ra­jszego wiec­zo­ra Warsza­ws­ki Alarm Smogowy opub­likował dane doty­czące powi­etrza w stol­i­cy. Okaza­ło się, ze pod wieczór stęże­nie PM 2.5 wynosiło 604 proc.! W innych dziel­ni­cach było lep­iej, ale normy również zostały przekroc­zone. Będzie gorzej, bo zaczy­na się sezon grzew­czy.


Fot. Warszawski Alarm Smogowy

Fot. Warsza­ws­ki Alarm Smogowy

WIOŚ sko­men­tował sprawę:

„W dniu 8 listopa­da w godz­i­nach wiec­zornych zaszły nieko­rzystne warun­ki mete­o­ro­log­iczne (spadek tem­per­atu­ry, niska pręd­kość wia­tru, a także możli­wa jest inwer­s­ja tem­per­atur) w połącze­niu z sezonem grzew­czym co skutku­je bard­zo wysoki­mi stęże­nia miedzy inny­mi pyłów zaw­ies­zonych PM10 i PM2,5 szczegól­nie na stac­jach wokół Warsza­wy.
JAK DO TEJ PORY NIE DOSZŁO DO PRZEKROCZENIA NORM JAKOŚCI POWIETRZA. Zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi w dniu 9 listopa­da 2016 r. zostanie przeanal­i­zowane czy w dniu poprzed­nim śred­nia dobowa przekroczyła poziomu infor­mowa­nia (200 mikrogramów/m3 śred­niodobowo) lub poziomu alar­mowego (300 mikrogramów/m3 – śred­niodobowo.
Zale­camy obser­wowanie stężeń na stron­ie WIOŚ w Warsza­w­ie (http://sojp.wios.warszawa.pl) lub GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl) lub aplikacji GIOŚ na smart­fony (Zanieczyszczenia powi­etrza w Polsce dostęp­ne na iOS i Android”
.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.