Po naszym artykule Stołeczny Konserwator Zabytków zleca kontrolę w szklarniach Ulrychów

Po naszej pub­likacji o rozbiórce szk­larni Ulrychów na warsza­wskiej Woli, Stołeczny Kon­ser­wa­tor Zabytków przeprowadzi kon­trolę.

Fot. Warsza­wa w Pigułce / BIP

„Kon­trolę zaplanowal­iśmy na połowę przyszłego tygod­nia” – mówi nam Michał Kra­suc­ki, p.o. Stołecznego Kon­ser­wa­to­ra Zabytków – „Sprawdz­imy czy prace nie są samowolne. Przeprowad­zone zostaną też oględziny pod kątem zmi­any pro­jek­tu, ponieważ o to wys­tępu­je inwest­or”.
Jeszcze przed świę­ta­mi mieszkań­cy Woli alar­mowali, że zza ogrod­zonych zabytkowych szk­larni Ulrychów dochodzi dźwięk tłuc­zonego szkła. Właś­ci­ciel mógł to zro­bić, ponieważ okna i tak były już zniszc­zone. Zgo­da kon­ser­wa­to­ra przewidu­je m.in. wymi­anę szkła i zmi­anę kon­strukcji świ­et­lików. Nie było nato­mi­ast zgody na rozbiórkę murów, a o to najwięk­sze obawy mają społeczni­cy i rad­ni, którzy chcą dowiedzieć się, jaki jest obec­ny stan obiek­tu.

Niepoko­jące infor­ma­c­je dotarły do Ane­ty Sku­bidy, rad­nej dziel­ni­cy Wola. Napisała inter­pelację w tej spraw­ie z prośbą o wyjaśnie­nie. Okaza­ło się, że decyz­ja została wydana z upoważnienia Prezy­dent Han­ny Gronkiewicz-Waltz. Zatwierd­zono pro­jekt, udziela­jąc jed­nocześnie poz­wole­nia na „zmi­anę sposobu użytkowa­nia dwóch szk­larni z przez­nacze­niem na funkcję hand­lowo-usłu­gową z ele­men­ta­mi eduka­cyjno-wys­ta­wowy­mi wraz z prze­bu­dową, pod­niesie­niem poziomu posadz­ki i pod­wyższaniem dachu”.

Biuro Pra­sowe Wola Parku odmaw­ia komen­tarza w tej spraw­ie, zaprzecza jed­nak, jako­by w tym miejs­cu miał pow­stać mar­ket. W założe­niu ma być to przestrzeń hand­lowo-usłu­gowa, która stać ma się jed­nocześnie miejscem w którym mogą spo­tykać się mieszkań­cy Woli. Biuro pra­sowe pod­kreśliło również, że wszys­tkie prace prowad­zone są zgod­nie z wyty­czny­mi kon­ser­wa­to­ra zabytków. Czy tak jest w isto­cie? Michał Kra­suc­ki sprawdzi to oso­biś­cie.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.