Policja szuka włamywaczy. Rozpoznajesz ich? [ZDJECIE]

Śródmiejscy poli­cjan­ci pro­wa­dzą postę­po­wa­nie doty­czą­ce usi­ło­wa­nia kra­dzie­ży z wła­ma­niem do miesz­ka­nia. Wizerunek praw­do­po­dob­nych spraw­ców tego prze­stęp­stwa zare­je­stro­wa­ły kame­ry. Każdy, kto roz­po­zna­je tych męż­czyzn lub ma infor­ma­cje doty­czą­ce wspo­mnia­ne­go zda­rze­nia pro­szo­ny jest o kon­takt tele­fo­nicz­ny bądź oso­bi­sty z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Dzielnej 12.

fot.: Policja

fot.: Policja

Policjanci ze śród­miej­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie usi­ło­wa­nia kra­dzie­ży z wła­ma­niem, do któ­rej doszło w nocy z 3031 sierp­nia w jed­nym z budyn­ków przy Alei Solidarności. Sprawcy wyła­ma­li zam­ki w drzwiach wej­ścio­wych do mieszkania.

Kamery zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek praw­do­po­dob­nych spraw­ców tego przestępstwa.

Każdy, kto roz­po­zna­je tych męż­czyzn lub ma infor­ma­cje doty­czą­ce wspo­mnia­ne­go zda­rze­nia, pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi pro­wa­dzą­cy­mi spra­wę w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Dzielnej 12.

Informacje powo­łu­jąc się na numer spra­wy KRP-PM-I-2421/15 moż­na prze­ka­zać tak­że tele­fo­nu­jąc pod numer 2260 383 92, 2260 361 53 albo w for­mie elek­tro­nicz­nej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.