Polsko-marokański film o Powstaniu Warszawskim ma szansę na nominację do Oskara!

„Breathe” to krótkome­trażowy film o Pow­sta­niu Warsza­wskim pro­dukcji pol­sko-marokańskiej. Włas­nie został wyse­lekcjonowany przez prestiżowy fes­ti­w­al Rhode Island i ma ogrom­na szanse otrzy­ma­nia nom­i­nacji do Oscara 2016.

Fot. Oficjalna strona internetowa filmu

Fot. Ofic­jal­na strona inter­ne­towa fil­mu

Film BREATHE będzie miał świa­tową pre­mierę na Fes­ti­walu w Rhode Island. Jest w pier­wszej 15 filmów o wysokim znacze­niu, a fes­ti­w­al jest w puli, której uczest­ni­cy kwal­i­fiku­ją się do Oscarów 2016. Dużym znacze­niem jest również pol­u­bi­e­nie fejs­bukowego pro­filu fil­mu oraz Twit­terowego kon­ta przez twór­ców fil­mu IDA – zwycięz­cy tegorocznych Oscarów w kat­e­gorii filmów zagranicznych.

Film Breathe opowia­da his­to­rie młodego Żyda Mar­ka (Fil­ip Urbanke), który po raz pier­wszy schodzi do warsza­ws­kich kanałów, aby wal­czyć z nazis­towskim reżimem poprzez roznosze­nie pocz­ty polowej. Prze­wod­niczką grupy jest Anna (Kami­la Bujal­s­ka) – zde­ter­mi­nowana, sil­na i pięk­na nas­to­lat­ka, której zadaniem jest szkole­nie now­icjuszy. Członkowie grupy zma­ga­ją się z zim­nem, bru­dem, woda, stra­chem, samot­noś­cią oraz włas­ny­mi grani­ca­mi możli­woś­ci.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.