Polsko-marokański film o Powstaniu Warszawskim ma szansę na nominację do Oskara!

„Breathe” to krót­ko­me­tra­żo­wy film o Powstaniu Warszawskim pro­duk­cji pol­sko-maro­kań­skiej. Własnie został wyse­lek­cjo­no­wa­ny przez pre­sti­żo­wy festi­wal Rhode Island i ma ogrom­na szan­se otrzy­ma­nia nomi­na­cji do Oscara 2016.

Fot. Oficjalna strona internetowa filmu

Fot. Oficjalna stro­na inter­ne­to­wa filmu

Film BREATHE będzie miał świa­to­wą pre­mie­rę na Festiwalu w Rhode Island. Jest w pierw­szej 15 fil­mów o wyso­kim zna­cze­niu, a festi­wal jest w puli, któ­rej uczest­ni­cy kwa­li­fi­ku­ją się do Oscarów 2016. Dużym zna­cze­niem jest rów­nież polu­bie­nie fejs­bu­ko­we­go pro­fi­lu fil­mu oraz Twitterowego kon­ta przez twór­ców fil­mu IDA – zwy­cięz­cy tego­rocz­nych Oscarów w kate­go­rii fil­mów zagranicznych.

Film Breathe opo­wia­da histo­rie mło­de­go Żyda Marka (Filip Urbanke), któ­ry po raz pierw­szy scho­dzi do war­szaw­skich kana­łów, aby wal­czyć z nazi­stow­skim reżi­mem poprzez roz­no­sze­nie pocz­ty polo­wej. Przewodniczką gru­py jest Anna (Kamila Bujalska) – zde­ter­mi­no­wa­na, sil­na i pięk­na nasto­lat­ka, któ­rej zada­niem jest szko­le­nie nowi­cju­szy. Członkowie gru­py zma­ga­ją się z zim­nem, bru­dem, woda, stra­chem, samot­no­ścią oraz wła­sny­mi gra­ni­ca­mi możliwości.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.