Ponownie wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu

Policjanci z Wawra tuż po zgło­sze­niu od oby­wa­te­li zatrzy­ma­li kie­row­cę, któ­ry jechał fia­tem mając pro­mil alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Paweł P. nie po raz pierw­szy był zatrzy­my­wa­ny w takich okolicznościach.

Fot. KSP

W prze­szło­ści miał orze­ka­ne kil­ka­krot­nie zaka­zy pro­wa­dze­nia pojaz­dów mecha­nicz­nych wła­śnie za jaz­dę w sta­nie nie­trzeź­wo­ści, a kil­ka mie­się­cy temu opu­ścił zakład kar­ny, gdzie odby­wał jeden z tych wyro­ków. Tym razem usły­szał zarzut w warun­kach recydywy.

Policjanci z komi­sa­ria­tu przy uli­cy Mrówczej otrzy­ma­li zgło­sze­nie od miesz­kań­ców, że pewien kie­row­ca jeź­dzi fia­tem i naj­praw­do­po­dob­niej jest pija­ny. Funkcjonariusze zare­ago­wa­li natych­miast i kil­ka minut póź­niej Paweł P. zakoń­czył swo­ją podróż autem i tra­fił do poli­cyj­nej celi.

Badanie sta­nu trzeź­wo­ści wyka­za­ło pro­mil alko­ho­lu w orga­ni­zmie. To jed­nak nie wszyst­ko. Nie było to pierw­sze zatrzy­ma­nie tego męż­czy­zny w podob­nych oko­licz­no­ściach. W prze­szło­ści wie­lo­krot­nie dopusz­czał się takich prze­stępstw. Kilkakrotnie miał też orze­ka­ne zaka­zy pro­wa­dze­nia pojaz­dów mecha­nicz­nych za jaz­dę w sta­nie nie­trzeź­wo­ści. Wiosną tego roku zakoń­czył odby­wa­nie kary pozba­wie­nia wol­no­ści w ramach jed­ne­go z wyroków.

Tym razem Paweł K. usły­szał zarzut popeł­nio­ny w warun­kach recydywy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.