Potrącił 7-latkę na przejściu i uciekł. Wyśledziła go policja

Polic­ja ustal­iła i zatrzy­mała mężczyznę pode­jrze­wanego o potrące­nie 13 kwiet­nia br. na prze­jś­ciu dla pieszych w Zielonce 7-let­niej dziew­czyn­ki. Dziecko z obraże­ni­a­mi twarzy trafiło do szpi­ta­la, kieru­ją­cy moto­cyk­lem nie zatrzy­mał się wów­czas i nie udzielił pomo­cy poszkodowanej, odd­ala­jąc się z miejs­ca zdarzenia.

Fot. KSP
13 kwiet­nia br. około 18:15 w miejs­cowoś­ci Zielon­ka przy ul. Wojs­ka Pol­skiego przed skrzyżowaniem z ulicą 11 Listopa­da na prze­jś­ciu dla pieszych doszło do potrące­nia 7-let­niej dziew­czyn­ki, która porusza­ła się po prze­jś­ciu dla pieszych row­erem. Dziecko zostało potrą­cone przez kieru­jącego moto­cyk­lem typu kross, który bezpośred­nio po zdarze­niu odjechał z miejs­ca wypad­ku i nie udzielił pomo­cy poszkodowanej. 7-lat­ka z obraże­ni­a­mi twarzy została przewieziona do szpi­ta­la.

Czyn­noś­ci pro­ce­sowe, jakie przeprowadzili funkcjonar­iusze wołomińskiej komendy, wskazy­wały, że w zdarze­niu udzi­ał brał charak­terysty­czny moto­cykl do jazdy w tere­nie, typu kross koloru zielonego. Te infor­ma­c­je były jed­nak niewystar­cza­jące do ustal­e­nia właś­ci­ciela bądź użytkown­i­ka pojaz­du. Funkcjonar­iusze postanow­ili dokon­ać sprawdzenia zapisu wszys­t­kich możli­wych mon­i­tor­ingów w okol­i­cy miejs­ca zdarzenia. Idąc tym tropem ustali następ­nie numery rejes­tra­cyjne pojaz­du oraz dotar­li do oso­by, na którą moto­cykl był zare­je­strowany. Ta pod­czas przesłucha­nia oświad­czyła, że pojazd sprzedała, wskazu­jąc nowego właś­ci­ciela.

Takie ustal­e­nia poz­woliły polic­jan­tom na zatrzy­manie kil­ka dni temu 38-lat­ka pode­jrze­wanego o spowodowanie tego wypad­ku dro­gowego. Mężczyz­na również oświad­czył, że sprzedał moto­cykl innej oso­bie. Ta nie potwierdz­iła jed­nak tej wer­sji, dodatkowo z zabranego mate­ri­ału wynikało, że Cezary R. sfałs­zował umowę kop­na sprzedaży moto­cyk­la, a sam pojazd i odzież w której się poruszał w chwili zdarzenia, ukrył. Takie zachowanie wyraźnie wskazy­wało, że chci­ał zatrzeć śla­dy i w ten sposób uniknąć odpowiedzial­noś­ci za swój czyn.

Przesłuchanie Cezarego R. oraz zapis mon­i­toringu, jak również inne istotne okolicznoś­ci ujawnione w trak­cie trwa­jącego postępowa­nia, wskazy­wały na jego udzi­ału w tym zdarze­niu dro­gowym. Mężczyz­na już został przesłuchany i usłyszał zarzu­ty naruszenia zasad bez­pieczeńst­wa w ruchu lądowym, powodu­jąc wypadek, w którym inna oso­ba odniosła obraże­nia ciała. Postanowie­niem sądu rejonowego w Woło­minie został też umieszc­zony na najbliższe 3-miesiące w Aresz­cie Śled­czym. Ter­az może mu groz­ić kara do 3 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.