Prestiżowe apartamenty nad brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego

Kom­pleks prestiżowych aparta­men­tów z basen­em, Spa i restau­racją pojawi się nad Zalewem Zegrzyńskim. W inwest­y­cji Por­ti­co Mari­na pojawi się ogród, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci a nad brzegiem stanie pięk­na mari­na dla łódek odwiedza­ją­cych goś­ci. Inwest­y­c­ja da zatrud­nie­nie grupie pon­ad 30 pra­cown­ików.

Fot. Mate­ri­ały Pra­sowe

Budowa luk­su­sowego aparta­men­tow­ca wraz z mar­iną rozpocznie zaraz po otrzy­ma­niu wyma­ganych zgód admin­is­tra­cyjnych. Kon­cepc­ja i pro­jekt butikowej zabu­dowy aparta­men­tow­ca, w skład którego wejdzie ok. 100 mieszkań wraz z ogro­dem, są zgodne z aktu­al­nym pro­jek­tem MPZP.
„Budynek będzie jed­nym z bardziej prestiżowych miejsc nad Zalewem Zegrzyńskim, w pełni wpisu­ją­cym się w aurę otacza­jącego parku. Cieka­wostką będzie możli­wość korzys­ta­nia z restau­racji, ogro­du, cen­trum Spa przez oso­by z zewnątrz” – pod­kreśla Steven Davis, z zarzą­du spół­ki real­izu­jącej inwest­y­cję.

Do zapro­jek­towa­nia inwest­y­cji Por­ti­co Mari­na wybrał, drogą konkur­su, znaną bry­tyjską fir­mę Broad­way Malyan, spec­jal­izu­jącą się w pro­jek­towa­niu inwest­y­cji nad wodą. Pro­jek­tant wraz z inwe­st­orem zad­bali o odpowied­nią wysokość budynków, wpisu­jąc się w miejs­cowy plan zabu­dowy. Obok inwest­y­cji zaplanowano miejs­ca parkingowe wraz z dostępem do linii brze­gowej dla pieszych. Mieszkań­cy inwest­y­cji będą mieli do dys­pozy­cji park­ing podziem­ny, co poz­woli na ogranicze­nie ruchu pojazdów obok inwest­y­cji. Inwest­y­c­ja stworzy możli­wość zatrud­nienia grupy pon­ad 30 pra­cown­ików.

„Będziemy poszuki­wać spec­jal­istów – tech­ników, ogrod­ników, pra­cown­ików restau­racji i spa oraz ochrony kom­plek­su” – doda­je przed­staw­iciel Por­ti­co Mari­na. Kom­pleks otoc­zony będzie z trzech stron ogro­dem a mieszka­nia będą wyjątkowe – wszys­tkie z widok­iem na płytę wody Zalewu Zegrzyńskiego.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.