Ratownicy medyczni udzielali pomocy. Zaatakował i opluł ich pijany mężczyzna

Z ustaleń policji wynika, że nietrzeźwy mężczyz­na zaatakował ratown­ików medy­czny­ch, kiedy udzielali pomo­cy jego koledze. W pewnej chwili zaczął ich wyzy­wać słowami wul­gar­nymi i opluł jed­ne­go z nich. Po zebra­niu mate­ri­ału dowodowe­go polic­jan­ci przed­staw­ili Rober­towi G. zarzu­ty.

Fot. Dawid Skalec /  Wikipedia

Fot. Daw­id Skalec / Wikipedia

Po 22:00 polic­jan­ci z Bemowa inter­we­niowali w związku ze zgłosze­niem doty­czą­cym znieważe­nia i naruszenia nietykalnoś­ci ratown­ików medy­czny­ch. Na miejs­cu okaza­ło się, że kiedy ratown­i­cy przy­jechali w związku ze zgłosze­niem udzie­le­nia pomo­cy innemu mężczyźnie, zostali zaatakowani przez jego nietrzeźwe­go kom­pana. Mężczyz­na wyzy­wał ich słowami wul­gar­nymi, a na koniec jed­ne­go z nich opluł. Badanie alko­matem wykaza­ło, że Robert G. ma pon­ad 2,5 promi­la alko­holu w orga­nizmie.
Polic­jan­ci zatrzy­mali agresy­wne­go mężczyznę. Po zebra­niu mate­ri­ału dowodowe­go Robert G. usłyszał zarzu­ty doty­czące naruszenia nietykalnoś­ci cielesnej i znieważe­nia ratown­ików medy­czny­ch pod­czas wykony­wa­nia przez nich obow­iązków służbowych.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.