Rewolucja na Jegiellońskiej: droga dla rowerów, remont chodników, nowe latarnie i sygnalizacja

Trzech wyko­naw­ców jest zain­te­re­so­wa­nych budo­wą dro­gi rowe­ro­wej wzdłuż uli­cy Jagiellońskiej. Otworzyliśmy ofer­ty w prze­tar­gu na wyko­na­nie prac. W ramach tych robót, jesz­cze w tym roku, remont przej­dą też chod­ni­ki, latar­nie i sygna­li­za­cja świetl­na. Projekt jest reali­zo­wa­ny w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – infor­mu­je ZDM.

Fot. ZDM

Złożone ofer­ty miesz­czą się w prze­dzia­le 7,5–10,5 mln zł. Wykonawcy mogli też zade­kla­ro­wać wydłu­że­nie okre­su gwa­ran­cji. Dokumenty będą teraz ana­li­zo­wa­ne. Po roz­strzy­gnię­ciu prze­tar­gu przy­stą­pi­my do prac w tere­nie. Wybrany wyko­naw­ca będzie miał czas na zakoń­cze­nie robót do 30 listopada.

Duże zmia­ny

Nowa dro­ga dla rowe­rów powsta­nie po wschod­niej stro­nie ul. Jagiellońskiej, na odcin­ku od ron­da Starzyńskiego do tra­sy S8 (ok. 2 km dłu­go­ści). Zakres prac jest sze­ro­ki. Obejmuje nie tyl­ko budo­wę dro­gi dla rowe­rów, ale też m.in. zmia­ny w oświe­tle­niu uli­cy, prze­bu­do­wę chod­ni­ków i sygnalizacji.

Projekt prze­wi­du­je wyzna­cze­nie prze­jaz­dów dla rowe­rzy­stów oraz dosto­so­wa­nie jezd­ni ser­wi­so­wych do ruchu rowe­ro­we­go (zarów­no po wschod­niej stro­nie ul. Jagiellońskiej, jak i po zachod­niej, gdzie na odcin­ku od ul. Golędzinowskiej do Batalionu Platerówek prze­wi­dzia­no dopusz­cze­nie ruchu „pod prąd”). Co waż­ne, nowa dro­ga zosta­nie dowią­za­na do ist­nie­ją­cej infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej wokół ron­da Starzyńskiego i na węź­le Modlińska.

W ramach prac zmo­der­ni­zu­je­my sygna­li­za­cję świetl­ną na skrzy­żo­wa­niu z uli­cą Batalionu Platerówek (z uwzględ­nie­niem prio­ry­te­tu dla tram­wa­jów). Wyremontujemy też chod­nik po wschod­niej stro­nie jezd­ni (pasy pro­wa­dzą­ce i ostrze­gaw­cze, a na przy­stan­kach spe­cjal­ne kra­węż­ni­ki pero­no­we i pola ocze­ki­wa­nia) oraz wyzna­czy­my miej­sce posto­jo­we wraz z roz­wią­za­nia­mi unie­moż­li­wia­ją­cy­mi par­ko­wa­nie samo­cho­dów nie­zgod­nie z przepisami.

Po wschod­niej stro­nie Jagiellońskiej zaświe­cą nowe latar­nie, któ­re oświe­tlą też nową dro­gę dla rowe­rów. Pojawi się mała archi­tek­tu­ra, w tym sto­ja­ki rowe­ro­we i pod­pór­ki dla rowe­rzy­stów. Nawierzchnia dro­gi rowe­ro­wej zosta­nie wyko­na­na z asfal­tu, co popra­wi kom­fort podró­ży i zapew­ni odpo­wied­nią trwa­łość konstrukcji.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.