Rocznica śmierci generała Emila Fieldorfa „Nila”

Gen­er­ał bry­gady Wojs­ka Pol­skiego, bojown­ik o niepodległość Pol­s­ki, orga­ni­za­tor i dowód­ca Kedy­wu Armii Kra­jowej, zastęp­ca Komen­dan­ta Głównego AK, pośmiert­nie odz­nac­zony Orderem Orła Białego. Tak moż­na opisać jed­nego z najwięk­szych bohaterów nar­o­dowych. Czy jed­nak his­torię człowieka, jego losy i bohaterst­wo da się zamknąć w dwóch dat­ach lub akap­i­tach? W stu? A może tysiącu?


Generał_August_Emil_Fieldorf

Pomi­mo licznych tor­tur jakim go pod­dawano zawsze pozostawał lojal­ny i odmówił współpra­cy z Urzę­dem Bez­pieczeńst­wa. Pod­czas sfin­gowanego pro­ce­su i wymus­zonych zez­na­ni­ach jego pod­wład­nych, gen­er­ała skazano na karę śmier­ci przez powiesze­nie. Wyrok został wyko­nany 24 lutego o godz. 15.00. w więzie­niu na Rakowieck­iej.


Proku­ra­tor Witold Gat­ner moment ten opisał następu­ją­co: „Byłem zden­er­wowany, napię­ty. Czułem, że trzęsą mi się nogi. Skazany patrzył mi cały czas w oczy. Stał wypros­towany. Nikt go nie podtrzymy­wał. Po odczy­ta­niu doku­men­tów zapy­tałem skazanego, czy ma jakieś życze­nie. Na to odpowiedzi­ał: Proszę powiadomić rodz­inę. Oświad­czyłem, że rodz­i­na będzie powiadomiona. Zapy­tałem ponown­ie, czy jeszcze ma jakieś życzenia. Odpowiedzi­ał, że nie. Wów­czas powiedzi­ałem: Zarządzam wyko­nanie wyroku. Kat i jeden ze strażników zbliżyli się (…). Postawę skazanego określiłbym jako god­ną. Spraw­iał wraże­nie bard­zo twardego człowieka. Moż­na było wprost podzi­wiać opanowanie w obliczu tak dra­maty­cznego wydarzenia”.

Miejsce spoczynku gen­er­ała Emi­la Fiel­dor­fa pozostawało przez dłu­gi czas zagad­ką, jed­nak IPN ustal­ił lokaliza­cję pochówku. Ciało gen­er­ała praw­dopodob­nie zna­j­du­je się na Powązkach, blisko sym­bol­icznego grobu wys­taw­ionego dla uczczenia jego pamię­ci. Stara­nia cór­ki gen­er­ała o wymierze­nie spraw­iedli­woś­ci w sto­sunku do żyją­cych win­nych zbrod­ni ukazu­je film pt. W spraw­ie gen­er­ała Fiel­dor­fa.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.