Rusza budowa naziemnych przejść przy dw. Centralnym. Będzie sygnalizacja i przejazdy rowerowe

„W naj­bliż­szych tygo­dniach na skrzy­żo­wa­niu ul. E. Plater i Al. Jerozolimskich wyzna­czy­my naziem­ne przej­ścia dla pie­szych. Właśnie roz­po­czy­na­my pra­ce w tym rejo­nie” – ogła­sza ZDM.

Fot. ZDM

Fot. ZDM

Pierwszym eta­pem robót – reali­zo­wa­nych przez fir­mę Swarco Trafic Polska – będą pra­ce dro­go­we i bru­kar­skie, zwią­za­ne z korek­tą skrzy­żo­wa­nia (w tym korek­tą łuków). ZDM przy­go­tu­je też obni­żo­ne kra­węż­ni­ki pod przej­ścia dla pie­szych i prze­jaz­dy rowerowe.

Zasadnicza część prac dro­go­wych będzie pro­wa­dzo­na noca­mi tak, aby jak naj­mniej utrud­niać ruch w tym rejo­nie mia­sta. Już dziś w nocy w rejon prac zosta­nie przy­wie­zio­ny pierw­szy mate­riał bru­kar­ski. Po zakoń­cze­niu robót dro­go­wych ZDM przy­stą­pi do prac zwią­za­nych z mon­ta­żem sygna­li­za­cji. O kolej­nych eta­pach reali­za­cji tej inwe­sty­cji dro­go­wcy będą infor­mo­wać na bieżąco.

Fot. ZDM

Fot. ZDM

Duże zmia­ny

Projekt zmian na skrzy­żo­wa­niu zakła­da budo­wę dwóch nowych naziem­nych przejść dla pie­szych – przez Al. Jerozolimskie po zachod­niej stro­nie skrzy­żo­wa­nia oraz przez ul. Emilii Plater po pół­noc­nej stro­nie skrzy­żo­wa­nia. Nowe przej­ścia będą wypo­sa­żo­ne w azy­le mię­dzy jezd­nia­mi. Piesi zyska­ją też doj­ście naziem­ne do przy­stan­ku tram­wa­jo­we­go przy Dworcu Centralnym. Skrzyżowanie w dal­szym cią­gu będzie moż­na prze­kro­czyć rów­nież pod zie­mią – to roz­wią­za­nie wygod­ne dla osób zmie­rza­ją­cych np. na dworzec.

Na zmia­nach sko­rzy­sta­ją nie tyl­ko pie­si. Przy przej­ściach wyzna­czo­ne zosta­ną prze­jaz­dy rowe­ro­we. W kie­run­ku pół­noc­nym połą­czą się one z pasa­mi rowe­ro­wy­mi ist­nie­ją­cy­mi na ul. E. Plater, zaś na odcin­ku od Nowogrodzkiej do Al. Jerozolimskich zosta­nie dopusz­czo­ny dwu­kie­run­ko­wy ruch rowe­rów. Dzięki temu znacz­nie łatwiej będzie prze­kro­czyć rowe­rem Al. Jerozolimskie. W ramach inwe­sty­cji wpro­wa­dzi­my też kil­ka uspraw­nień dla kie­row­ców – na skrzy­żo­wa­niu poja­wią się wyspy kana­li­zu­ją­ce ruch, wyzna­czy­my też pasy pro­wa­dzą­ce, któ­re uła­twią opusz­cze­nie skrzy­żo­wa­nia. ZDM dosto­su­je rów­nież pro­gram sygna­li­za­cji do natę­że­nia ruchu w poszcze­gól­nych kierunkach.

Fot. ZDM

Fot. ZDM

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.