Rusza budowa naziemnych przejść przy dw. Centralnym. Będzie sygnalizacja i przejazdy rowerowe

„W najbliższych tygod­ni­ach na skrzyżowa­niu ul. E. Plater i Al. Jero­zolim­s­kich wyz­naczymy naziemne prze­jś­cia dla pieszych. Właśnie rozpoczy­namy prace w tym rejonie” – ogłasza ZDM.

Fot. ZDM

Fot. ZDM

Pier­wszym etapem robót – real­i­zowanych przez fir­mę Swar­co Traf­ic Pol­s­ka – będą prace dro­gowe i brukarskie, związane z korek­tą skrzyżowa­nia (w tym korek­tą łuków). ZDM przy­go­tu­je też obniżone krawężni­ki pod prze­jś­cia dla pieszych i prze­jazdy rowerowe.
Zasad­nicza część prac dro­gowych będzie prowad­zona noca­mi tak, aby jak najm­niej utrud­ni­ać ruch w tym rejonie mias­ta. Już dziś w nocy w rejon prac zostanie przy­wieziony pier­wszy mate­ri­ał brukars­ki. Po zakończe­niu robót dro­gowych ZDM przys­tąpi do prac związanych z mon­tażem syg­nal­iza­cji. O kole­jnych eta­pach real­iza­cji tej inwest­y­cji dro­gow­cy będą infor­mować na bieżą­co.

Fot. ZDM

Fot. ZDM

Duże zmi­any

Pro­jekt zmi­an na skrzyżowa­niu zakła­da budowę dwóch nowych naziem­nych prze­jść dla pieszych – przez Al. Jero­zolim­skie po zachod­niej stron­ie skrzyżowa­nia oraz przez ul. Emilii Plater po północ­nej stron­ie skrzyżowa­nia. Nowe prze­jś­cia będą wyposażone w azyle między jezd­ni­a­mi. Piesi zyska­ją też dojś­cie naziemne do przys­tanku tramwa­jowego przy Dwor­cu Cen­tral­nym. Skrzyżowanie w dal­szym ciągu będzie moż­na przekroczyć również pod ziemią – to rozwiązanie wygodne dla osób zmierza­ją­cych np. na dworzec.

Na zmi­anach sko­rzys­ta­ją nie tylko piesi. Przy prze­jś­ci­ach wyz­nac­zone zostaną prze­jazdy rowerowe. W kierunku północ­nym połączą się one z pasa­mi rowerowy­mi ist­nieją­cy­mi na ul. E. Plater, zaś na odcinku od Nowogrodzkiej do Al. Jero­zolim­s­kich zostanie dopuszc­zony dwukierunk­owy ruch row­erów. Dzię­ki temu znacznie łatwiej będzie przekroczyć row­erem Al. Jero­zolim­skie. W ramach inwest­y­cji wprowadz­imy też kil­ka usprawnień dla kierow­ców – na skrzyżowa­niu pojaw­ią się wyspy kanal­izu­jące ruch, wyz­naczymy też pasy prowadzące, które ułatwią opuszcze­nie skrzyżowa­nia. ZDM dos­to­su­je również pro­gram syg­nal­iza­cji do natęże­nia ruchu w poszczegól­nych kierunk­ach.

Fot. ZDM

Fot. ZDM

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.