Rusza budowa naziemnych przejść przy dw. Centralnym. Będzie sygnalizacja i przejazdy rowerowe

„W najbliższy­ch tygod­ni­ach na skrzyżowa­niu ul. E. Plater i Al. Jero­zolim­s­kich wyz­naczymy naziem­ne prze­jś­cia dla pieszy­ch. Właśnie rozpoczy­namy prace w tym rejonie” – ogłasza ZDM.

Fot. ZDM

Fot. ZDM

Pier­wszym etapem robót – real­i­zowany­ch przez fir­mę Swar­co Trafic Pol­ska – będą prace dro­gowe i brukarskie, związane z korek­tą skrzyżowa­nia (w tym korek­tą łuków). ZDM przy­go­tu­je też obniżone krawężniki pod prze­jś­cia dla pieszy­ch i prze­jazdy rowerowe.
Zasad­nicza część prac dro­gowych będzie prowad­zona nocami tak, aby jak najm­niej utrud­ni­ać ruch w tym rejonie mias­ta. Już dziś w nocy w rejon prac zostanie przy­wieziony pier­wszy mate­ri­ał brukarski. Po zakończe­niu robót dro­gowych ZDM przys­tąpi do prac związany­ch z mon­tażem syg­nal­iza­cji. O kole­jny­ch eta­pach real­iza­cji tej inwest­y­cji dro­gow­cy będą infor­mować na bieżą­co.

Fot. ZDM

Fot. ZDM

Duże zmi­any

Pro­jekt zmi­an na skrzyżowa­niu zakłada budowę dwóch nowych naziem­ny­ch prze­jść dla pieszy­ch – przez Al. Jero­zolim­skie po zachod­niej stron­ie skrzyżowa­nia oraz przez ul. Emilii Plater po północ­nej stron­ie skrzyżowa­nia. Nowe prze­jś­cia będą wyposażone w azyle między jezd­ni­ami. Piesi zyska­ją też dojś­cie naziem­ne do przys­tanku tramwa­jowe­go przy Dwor­cu Cen­tral­nym. Skrzyżowanie w dal­szym ciągu będzie moż­na przekroczyć również pod ziemią – to rozwiązanie wygod­ne dla osób zmierza­ją­cy­ch np. na dworzec.

Na zmi­anach sko­rzys­ta­ją nie tylko piesi. Przy prze­jś­ci­ach wyz­nac­zone zostaną prze­jazdy rowerowe. W kierunku północ­nym połączą się one z pasami rowerowymi ist­nieją­cymi na ul. E. Plater, zaś na odcinku od Nowogrodzkiej do Al. Jero­zolim­s­kich zostanie dopuszc­zony dwukierunk­owy ruch row­erów. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie przekroczyć row­erem Al. Jero­zolim­skie. W ramach inwest­y­cji wprowadz­imy też kilka usprawnień dla kierow­ców – na skrzyżowa­niu pojaw­ią się wyspy kanal­izu­jące ruch, wyz­naczymy też pasy prowadzące, które ułatwią opuszcze­nie skrzyżowa­nia. ZDM dos­to­su­je również pro­gram syg­nal­iza­cji do natęże­nia ruchu w poszczegól­ny­ch kierunk­ach.

Fot. ZDM

Fot. ZDM

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.