Setki zarzutów dla trzech „handlarzy” armaturą

Zatrzy­mano trzech mężczyzn z Warsza­wy pode­jrzanych o oszust­wa. Poprzez 4 sklepy inter­ne­towe sprzedawali armaturę grzew­czą i hydrauliczną nie wywiązu­jąc się jed­nak z umów zawartych z klien­ta­mi. W całej Polsce mogli w ten sposób oszukać, co najm­niej 145 osób na kwotę pon­ad 280.000 zło­tych. Sprawa jest roz­wo­jowa a polic­jan­ci nie wyk­lucza­ją kole­jnych zatrzy­mań.

Sprawa ma swój początek w połowie 2016 roku. To wtedy do polic­jan­tów ze śród­miejskiego wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią gospo­dar­czą i korupcją zaczęły docier­ać pier­wsze infor­ma­cję o przy­pad­kach oszustw doty­czą­cych sprzedaży przez jed­ną z firm armatu­ry grzew­czej i hydraulicznej za pośred­nictwem inter­ne­tu.
Z relacji pokrzy­wd­zonych wynikało, że pode­jrzani pobier­ali od nich pieniądze za zamówiony towar jed­nak nie wywiązy­wali się z umów i nie dostar­cza­li zaku­pi­onego sprzę­tu oraz urządzeń. Wyjaśnie­niem wszys­t­kich szczegółów tego pro­cederu, ustal­e­niem i zatrzy­maniem osób zamieszanych w to przestępst­wo zajęli się polic­jan­ci ze śród­mieś­cia oraz proku­ratu­ra okrę­gowa w Warsza­w­ie pod nad­zorem, której funkcjonar­iusze wykony­wali wszys­tkie czyn­noś­ci w tej spraw­ie.

Dzię­ki właś­ci­wej koor­dy­nacji dzi­ałań oraz współpra­cy polic­jan­tów i śled­czych zatrzy­mani zostali 44-let­ni Dar­iusz W., 40-let­ni Adam L. oraz 31-let­ni Marcin P. W siedz­i­bie firmy oraz w mieszka­ni­ach pode­jrzanych polic­jan­ci zabez­pieczyli sprzęt kom­put­erowy, przenośne nośni­ki pamię­ci, tele­fony oraz doku­men­tację z prowad­zonej dzi­ałal­noś­ci.

Na wniosek śled­czych sąd pod­jął już decyzję o tym­cza­sowym aresz­towa­niu mężczyzn na 2 miesiące. Na poczet przyszłej kary został zaję­ty także majątek pode­jrzanych w postaci nieru­chomoś­ci, udzi­ałów w fir­mie oraz gotów­ki.

Polic­jan­ci ustalili, że mężczyźni w całej Polsce oszukali, co najm­niej 145 osób na kwotę pon­ad 280.000 zło­tych. Sprawa jest roz­wo­jowa a zatrzy­manym za oszust­wa może ter­az groz­ić nawet do 8 lat pozbaw­ia­nia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.