Smog: dobra i zła wiadomość. Ta zła jest taka, że jest coraz gorzej

W sto­li­cy jest coraz gorzej i rano stę­że­nia zno­wu były na wyso­kim pozio­mie. To ta zła wia­do­mość. Dobra jest taka, że znaj­du­je­my się w zasię­gu opa­dów zwią­za­nych z niżem „Pierre”. Będzie cie­pło i wietrz­nie, a co za tym idzie, smog się rozejdzie.

Fot. Anton Lukashuk Photography / Aplikacja Zanieczyszczenie Powietrza

„Od rana już pochmur­no, w cią­gu dnia wystę­po­wać będą sła­be, chwi­la­mi umiar­ko­wa­ne opa­dy desz­czu oraz desz­czu ze śnie­giem; uwa­ga! Początkowo miej­sca­mi, ze wzglę­du na wychło­dzo­ne pod­ło­że, opa­dy mogą być mar­z­ną­ce!” Prognozowana suma opa­dów do 5–7mm. Opady powin­ny jed­nak popra­wić nie­co sytu­ację z zanie­czysz­cze­niem powie­trza. Temperatura w cią­gu dnia osią­gnie do 2/3°C. Wiatr prze­waż­nie sła­by, połu­dnio­wy, póź­niej zachod­ni, dopie­ro po połu­dniu nie­znacz­nie się nasi­li. Ciśnienie spad­nie, w dzień 1018hPa” - Pisze Krzysztof Piasecki z fanpage’a Pogoda w sto­li­cy, jak i w oko­li­cy.

„W nocy z piąt­ku na sobo­tę w wie­lu miej­scach mgły adwek­cyj­ne, zwią­za­ne z napły­wem wil­got­ne­go powie­trza nad wychło­dzo­ny teren. Miejscami nadal z opa­da­mi. Minimalnie 0°C. W sobo­tę (18.02) pochmur­no, lokal­nie opa­dy mżaw­ki. Temperatura wzro­śnie do 3/4°C. Wiatr jed­nak nadal dosć sła­by, pół­noc­no zachod­ni. Ciśnienie lek­ko będzie rosnąć. W nie­dzie­lę (19.02) poja­wi się sil­niej­szy wiatr, do 35–45km/h, z połu­dnio­we­go zacho­du, a więc sytu­acja z zanie­czysz­cze­niem powin­na się wyraź­nie popra­wić. Nadal będzie jed­nak pochmur­no, a tem­pe­ra­tu­ra wzro­śnie do 4/5°C. Ciśnienie ponow­nie będzie spa­dać”.

Fot. Aplikacja Zanieczyszczenie Powietrza

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.