Syrenka nad Wisłą znowu z fontannami [ZDJĘCIA]

Woda z fontan­ny wokół Syre­ny nad Wisłą znów trys­ka. Po remon­cie powró­cił niezwyk­le deko­ra­cyjny ele­ment pom­ni­ka-sym­bolu Warsza­wy.

Pom­nik Syre­ny jest wybit­nym dziełem. W tym miejs­cu został odsłonię­ty przez prezy­den­ta Ste­fana Starzyńskiego, który był inic­ja­torem pow­sta­nia rzeź­by, 77 lat temu, w czer­w­cu 1939 roku.

Autorką rzeź­by jest Lud­wi­ka Nitschowa, Syre­na ma twarz Krystyny Kra­hel­skiej, która wkrótce zginęła w pow­sta­niu warsza­wskim. Gdy pozowała do pom­ni­ka miała 23 lata” – przy­pom­ni­ała Han­na Gronkiewicz-Waltz, prezy­dent Warsza­wy.

Na uroczys­toś­ci uru­chomienia fontan­ny były obec­ne dzieci z Przed­szko­la nr 237 im. Warsza­wskiej Syren­ki, które wyre­cy­towały wier­sz Tadeusza Kubi­a­ka pt.: „Wiślana Syren­ka” i zaśpiewały dedykowaną Syre­nie piosenkę.

Lud­wi­ka Nitschowa, która wygrała konkurs na rzeźbę Syre­ny, pra­cow­ała nad nią w hali na tere­nie Stacji Fil­trów warsza­ws­kich. Pom­nik wyko­nano w sławnej warsza­wskiej odlewni Braci Łopieńs­kichm. Mod­el­ka – Krysty­na Kra­hel­s­ka, przed wojną była stu­den­tką etno­grafii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Jest autorką sławnej piosen­ki „Hej, chłop­cy bag­net na broń”, zginęła 2 sierp­nia 1944 r. Pom­nik właś­ci­wie bez uszczer­bku przetr­wał wojnę i po kon­serwacji w dal­szym ciągu jest w bard­zo dobrej kondy­cji. Obec­nie przy okazji remon­tu fontan­ny został umy­ty i zabez­piec­zony warst­wą antyko­rozyjną.

Prace kon­ser­wa­torskie przy fontan­nie
W ramach zakońc­zonego właśnie remon­tu zostało wyko­nane: mycie niec­ki wodą pod ciśnie­niem z uży­ciem deter­gen­tu, usunię­cie nawarst­wień na ele­men­tach kami­en­nych meto­da­mi chemiczny­mi, ręczne doczyszcze­nie kamienia mate­ri­ała­mi ścierny­mi, usunię­cie starych fug, sku­cie płytek ceram­icznych, odsole­nie piaskow­ca, zas­tosowanie preparatu biobójczego i impreg­nu­jącego, wymi­ana izo­lacji i pokrycia niec­ki basenu, mon­taż nowych płytek ceram­icznych, uzu­pełnie­nie ubytków masą min­er­al­ną, hydro­fo­biza­c­ja kamienia i scale­nie kolorysty­czne. Prace zostały wyko­nane na zlece­nie Zarzą­du Terenów Pub­licznych, koszt 116 843 zł.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.