Szczyt NATO – zamknięte ulice, objazdy, zakazy. Kompendium wiedzy o utrudnieniach

W związku ze szczytem NATO, między 6 a 9 lip­ca w znacznej mierze zmieni się funkcjonowanie ulic w Śród­mieś­ciu, na Pradze-Połud­nie, Woli oraz Ochocie. Ulice zostaną wyłąc­zone z parkowa­nia oraz zamknięte dla samo­chodów i row­erów. Pojazdy komu­nikacji miejskiej będą kierowane na trasy objaz­dowe.

Fot. UM Warszawa / grafika: Warszawa w Pigułce

Fot. UM Warsza­wa / grafi­ka: Warsza­wa w Pigułce

Zmiana organizacji ruchu.
Szczegółowy wykaz ulicW dni­ach 7–9 lip­ca wprowad­zone będą duże zmi­any w ruchu dro­gowym. Najwięcej wyłączeń ruchu będzie w pobliżu PGE Nar­o­dowy a także w ścisłym cen­trum mias­ta i w okol­i­cy Starego Mias­ta. Wyłąc­zone z ruchu zostaną m.in. Ale­je Jero­zolim­skie i most Józe­fa Poni­a­towskiego, ron­do J. Waszyn­g­tona, al. Zie­le­niec­ka, Wybrzeże Szczecińskie, J. Zamoyskiego, Wał Miedzeszyńs­ki, Królews­ka, Sen­a­tors­ka, Pod­wale, Miodowa, Emilii Plater, Poz­nańs­ka. Zamknię­ta będzie nad­wiślańs­ka plaża na wschod­nim brzegu rze­ki pomiędzy mostem Józe­fa Poni­a­towskiego a Świę­tokrzyskim. Ograniczenia dotkną także pieszych – całkowicie zamknię­ta będzie al. Zie­le­niec­ka, Wybrzeże Szczecińskie, most i al. Józe­fa Poni­a­towskiego.

Zmiany w organizacji ruchu w Centrum. Fot. UM Warszawa

Zmi­any w orga­ni­za­cji ruchu w Cen­trum. Fot. UM Warsza­wa

PRAGA-POŁUDNIE

Zmiany w organizacji ruchu na Pradze Południe. Fot. UM Warszawa

Zmi­any w orga­ni­za­cji ruchu na Pradze Połud­nie. Fot. UM Warsza­wa

Od godz. 9.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z ruchu kołowego (nie doty­czy pojazdów uprawnionych), doty­czy także komu­nikacji miejskiej:
• ul. Jakubows­ka – na odcinku od ul. Wał Miedzeszyńs­ki do ul. Łotewskiej;
• most Józe­fa Poni­a­towskiego – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
• al. Józe­fa Poni­a­towskiego – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
• estakady mostu Józe­fa Poni­a­towskiego – strona pras­ka;
• ul. Soko­la – na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoś­cie;
• ul. Wał Miedzeszyńs­ki – na odcinku od ul. Zwycięzców do mostu Józe­fa Poni­a­towskiego;
• al. J. Waszyn­g­tona – na odcinku od ul. Sask­iej do ron­da J. Waszyn­g­tona;
• ron­do J. Waszyn­g­tona – na całej powierzch­ni;
• ul. Wybrzeże Szczecińskie – na odcinku od mostu Józe­fa Poni­a­towskiego do mostu Świę­tokrzyskiego;
• ul. J. Zamoyskiego – na odcinku od ul. Tar­gowej do ul. Sokolej;
• al. Zie­le­niec­ka – na całej dłu­goś­ci – zgod­nie z wygrodze­niem – także tramwa­je;
• plaża rze­ki Wisły strona wschod­nia na odcinku od zjaz­du z mostu Józe­fa Poni­a­towskiego (zjazd z kierunku od Cen­trum) do mostu Świę­tokrzyskiego – doty­czy także przestrzeni pod mosta­mi.

Od godz. 20.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z ruchu pieszego:
• most Józe­fa Poni­a­towskiego – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
• al. Józe­fa Poni­a­towskiego – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
• estakady mostu Józe­fa Poni­a­towskiego – strona pras­ka;
• ul. Soko­la – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci – zgod­nie z wygrodze­niem;
• ul. Wybrzeże Szczecińskie – obus­tron­nie na odcinku od połud­niowej estakady mostu Józe­fa Poni­a­towskiego do mostu Świę­tokrzyskiego;
• al. Zie­le­niec­ka – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci – zgod­nie z wygrodze­niem;

ŚRÓDMIEŚCIE

Zmiany w organizacji ruchu na Starym Mieście. Fot. UM Warszawa

Zmi­any w orga­ni­za­cji ruchu na Starym Mieś­cie. Fot. UM Warsza­wa

Od godz. 0.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 24.00 w dniu 8 lip­ca.
Wyłącze­nie z ruchu kołowego (nie doty­czy pojazdów uprawnionych), doty­czy także komu­nikacji miejskiej:
• ul. Bugaj – na całej dłu­goś­ci;
• „dziedziniec trójkąt­ny” – cała powierzch­nia;
• ul. Kapit­ul­na – na całej dłu­goś­ci;
• ul. Pod­wale – na odcinku od ul. Sen­a­torskiej do ul. Kapit­ul­nej;
• ul. Sen­a­tors­ka – na odcinku od ul. Miodowej do ul. Pod­wale;
• ul. Sen­a­tors­ka – na odcinku od ul. Miodowej do ul. Wierzbowej;
• Plac Teatral­ny – cała powierzch­nia parkingu przed Teatrem Wielkim;
• pl. Zamkowy – cała powierzch­nia;
• park­ing pod al. Sol­i­darnoś­ci (mostem Śląsko-Dąbrowskim) pomiędzy ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd.
Wyłącze­nie z ruchu pieszego:
• „dziedziniec trójkąt­ny” – cała powierzch­nia – tylko w obszarze wygrod­zonym;
• pl. Zamkowy – cała powierzch­nia – tylko w obszarze wygrod­zonym.

Od godz. 16.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 24.00 w dniu 8 lip­ca.
Wyłącze­nie z ruchu kołowego (nie doty­czy pojazdów uprawnionych), doty­czy także komu­nikacji miejskiej:
• ul. Grodz­ka – na całej dłu­goś­ci;
• ul. Nowy Zjazd – dro­ga zjaz­dowa z mostu Śląsko-Dąbrowskiego na odcinku od mostu do ul. Wybrzeże Koś­ciuszkowskie;
• ul. Wybrzeże Gdańskie – prawy skra­jny pas jezd­ni – po stron­ie zachod­niej (przyległy do terenu Arkad Kubick­iego) na odcinku od ul. Boleść do ul. Grodzkiej;
• estakady zjazdowe/wjazdowe z/na Most Śląsko-Dąbrows­ki – tylko po śród­miejskiej częś­ci mias­ta.

Od godz. 17.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 24.00 w dniu 8 lip­ca.
Wyłącze­nie z ruchu pieszego:
• ul. Krakowskie Przed­mieś­cie na odcinku od ul. Karowej do koń­ca budynku Pałacu Prezy­denck­iego (wraz z dłu­goś­cią budynku Pałacu) – tylko strona wschod­nia (wzdłuż budynków Hotelu Bris­tol i Pałacu Prezy­denck­iego).

Zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu. Fot. UM Warszawa

Zmi­any w orga­ni­za­cji ruchu w Śród­mieś­ciu. Fot. UM Warsza­wa

Od godz. 0.00 w dniu 8 lip­ca br. do godz. 6.00 w dniu 9 lip­ca br.:
Wyłącze­nie z ruchu kołowego (nie doty­czy pojazdów uprawnionych), doty­czy także komu­nikacji miejskiej:
• ul. Koziej – na całej dłu­goś­ci
• ul. Sen­a­torskiej – na odcinku od ul. Miodowej do ul. Nowy Prze­jazd i ul. Moliera
Wyłącze­nie z ruchu pieszego ul. Sen­a­torskiej:
• po stron­ie Pałacu Pry­ma­sowskiego na odcinku, od grani­cy posi­adłoś­ci numer 1315 i 17/19, do prze­jś­cia dla pieszych przy skrzyżowa­niu z ul. Miodową.

Od godz. 00.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z ruchu kołowego (nie doty­czy pojazdów uprawnionych), doty­czy także komu­nikacji miejskiej:
• al. Jero­zolim­skie – na odcinku od ul. T. Chału­bińskiego do mostu Józe­fa Poni­a­towskiego;
• ul. Krakowskie Przed­mieś­cie – na całej dłu­goś­ci;
• ul. Królews­ka – na odcinku od ul. Krakowskie Przed­mieś­cie do ul. Marsza­łkowskiej;
• ul. Miodowa – na odcinku od ul. Krakowskie Przed­mieś­cie o ul. Sen­a­torskiej;
• ul. Mysia – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
• ul. Nowy Świat – na całej dłu­goś­ci;
• ul. Emilii Plater – na odcinku od Al. Jero­zolim­s­kich do ul. Nowogrodzkiej;
• park­ing przy hotelu od strony ul. Nowogrodzkiej (wzdłuż ściany budynku hotelu, nad wjaz­dem na park­ing podziem­ny);
• al. Józe­fa Poni­a­towskiego – na całej dłu­goś­ci;
• most Józe­fa Poni­a­towskiego – na całej dłu­goś­ci;
• ul. Poz­nańs­ka – na odcinku od Al. Jero­zolim­s­kich do ul. Nowogrodzkiej.

Od godz. 08.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z ruchu dro­gi rowerowej:
• dro­ga rowerowa wzdłuż uli­cy Bel­wed­er­skiej – na odcinku od dro­gi wewnętrznej (wjazdowej/wyjazdowej do/z Hotelu Regent) do ul. Spacerowej;
• dro­ga rowerowa wzdłuż ul. Emilii Plater – na odcinku od ul. Świę­tokrzyskiej do ul. Złotej;
• dro­ga rowerowa wzdłuż uli­cy Spacerowej – na odcinku od ul. Bel­wed­er­skiej do dro­gi wewnętrznej (wjazdowej/wyjazdowej do/z Hotelu Regent).

WOLA

Zmiany w organizacji ruchu na Woli. Fot. UM Warszawa

Zmi­any w orga­ni­za­cji ruchu na Woli. Fot. UM Warsza­wa

Od godz. 8.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z ruchu kołowego (nie doty­czy pojazdów uprawnionych), doty­czy także komu­nikacji miejskiej:
• ul. Wro­nia – na odcinku od ul. Grzy­bowskiej do ul. Łuck­iej.
Wyłącze­nie z ruchu pieszego:
• ul. Wro­nia – na odcinku od ul. Grzy­bowskiej do ale­j­ki łącznikowej – strona wschod­nia (przy hotelu) – ewen­tu­al­nie zgod­nie z wygrodze­niem.

Od godz. 08.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z ruchu kołowego (nie doty­czy pojazdów uprawnionych), doty­czy także komu­nikacji miejskiej:
• ul. Ciepła – na odcinku od ale­j­ki łącznikowej (położonej pomiędzy al. Jana Pawła II a ul. Ciepłą) do ul. Grzy­bowskiej

Zmiany w organizacji ruchu na Ochocie. Fot. UM Warszawa

Zmi­any w orga­ni­za­cji ruchu na Ochocie. Fot. UM Warsza­wa

Zakazy zatrzymywania się (wyłączenia z parkowania).
Szczegółowy wykaz ulic

Fot. Pixabay. Grafika: Warszawa w Pigułce

Fot. Pix­abay. Grafi­ka: Warsza­wa w Pigułce

Wprowad­zone zostaną zakazy zatrzymy­wa­nia się (znak B36) wraz z tabliczką infor­mu­jącą o możli­woś­ci wywiezienia pojaz­du na koszt właś­ci­ciela (tabli­ca T24). Zakazy będą doty­czyły także wyz­nac­zonych miejsc pos­to­jowych, zatok i chod­ników; będą obow­iązy­wały także na uli­cach poprzecznych w odległoś­ci do 50 m od skrzyżowań ulic. Zna­ki zakazu staną m.in. w następu­ją­cych miejs­cach:

 • na Pradze-Połud­nie w okol­i­cy Sta­dionu Nar­o­dowego, m.in. na ul. Wał Miedzeszyńs­ki, Jakubowskiej, Sokolej, J. Zamoyskiego;
 • w Śród­mieś­ciu m.in. na pl. Teatral­nym, w Ale­jach Jero­zolim­s­kich, na ul. Pod­wale, Boleść, Sen­a­torskiej, Wierzbowej, R. Traugut­ta, Emilii Plater, M. Konop­nick­iej, B. Prusa, Śliskiej, Sos­nowej, Nowogrodzkiej, Poz­nańskiej, Wspól­nej, Hożej, T. Chału­bińskiego, Kruczej, Królewskiej, Grzy­bowskiej;
 • na Ochocie zakaz będzie obow­iązy­wał na ul. Tar­czyńskiej, Dalekiej, A. Krzy­ck­iego, Raszyńskiej, Żwir­ki i Wig­ury;
 • na Woli m.in. na ul. Wroniej, Łuck­iej, Ciepłej, Grzy­bowskiej, al. Jana Pawła II.

Mieszkań­cy tych obszarów będą mogli bezpłat­nie parkować swo­je pojazdy na innych miejs­cach niż przyp­isane do ich abona­men­tów Stre­fy Płat­nego Parkowa­nia Niestrzeżonego lub całodobowo na parkingach P+R.

Ze wzglę­du na specy­fikę lip­cowego wydarzenia, w którym udzi­ał bierze wiele głów państw, przekazy­wane dzisi­aj infor­ma­c­je, jeszcze w trak­cie najbliższych tygod­ni mogą ulec zmi­an­ie lub uzu­pełnie­niu. Nato­mi­ast w trak­cie trwa­nia samego szczy­tu służ­by państ­wowe mogą oper­a­cyjnie zde­cy­dować o wyłącze­niu z ruchu także innych ulic.

Szczegółowy wykaz ulic i dat:

PRAGA-POŁUDNIE
Od godz. 22.00 w dniu 6 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z parkowa­nia – wprowadze­nie zakazu zatrzymy­wa­nia się (B-36) z tabliczką T-24 (doty­czy także wyz­nac­zonych miejsc parkingowych, zatok oraz chod­ni­ka):

 • ul. Jakubows­ka – obus­tron­nie na odcinku od ul. Wał Miedzeszyńs­ki do ul. Łotewskiej;
 • al. Józe­fa Poni­a­towskiego – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. R. Siw­ca – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Soko­la – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Wał Miedzeszyńs­ki – obus­tron­nie na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Poni­a­towskiego;
 • ul. Wybrzeże Szczecińskie – obus­tron­nie na odcinku od Mostu Poni­a­towskiego do Mostu Świę­tokrzyskiego;
 • ul. J. Zamoyskiego – obus­tron­nie na odcinku od ul. Tar­gowej do ul. Sokolej;
 • al. Zie­le­niec­ka – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • dro­gi łączące bło­nia Sta­dionu Nar­o­dowego z ul. Jana Zamoyskiego i ul. Siw­ca – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci.

ŚRÓDMIEŚCIE
Od godz. 22.00 w dniu 6 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z parkowa­nia – wprowadze­nie zakazu zatrzymy­wa­nia się (B-36) z tabliczką T-24 (doty­czy także wyz­nac­zonych miejsc parkingowych, zatok oraz chod­ni­ka):

 • al. 3 maja obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Bel­wed­er­s­ka – obus­tron­nie na odcinku od dro­gi wewnętrznej przy Hotelu Regent War­saw (łączącej ul. Bel­wed­er­ską z ul. Spacerową) do ul. Spacerowej;
 • ul. T. Chału­bińskiego – na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do Al. Jero­zolim­s­kich – tylko strona wschod­nia (przy hotelu);
 • ul. Grzy­bows­ka – obus­tron­nie na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Towarowej;
 • Al. Jero­zolim­skie – obus­tron­nie na odcinku od ul. Chału­bińskiego do ul. Emilii Plater;
 • Al. Jero­zolim­skie – obus­tron­nie na odcinku od ul. Raszyńskiej do Mostu Poni­a­towskiego;
 • estakady wjazdowe/zjazdowe na/z Mostu Poni­a­towskiego z/na Wisłostradę („tzw. śli­ma­ki”) – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • powierzch­nie pod mostem Józe­fa Poni­a­towskiego – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • park­ing przed Hotelem Novo­tel – cała powierzch­nia parkingu przed wejś­ciem do hotelu.
 • ul. Karowa – obus­tron­nie na odcinku od ul. Krakowskie Przed­mieś­cie do ul. Fur­mańskiej;
 • ul. M. Konop­nick­iej – obus­tron­nie na odcinku od ul. Prusa do parkingu na tyłach Hotelu Sher­a­ton;
 • park­ing na tyłach Hotelu Sher­a­ton – od strony ul. M. Konop­nick­iej – cała powierzch­nia;
 • ul. Krakowskie Przed­mieś­cie – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci (doty­czy także park­ingów zlokali­zowanych wzdłuż dro­gi);
 • park­ing przed Hotelem Bris­tol – cała powierzch­nia parkingu przed wejś­ciem do hotelu;
 • ul. Królews­ka – obus­tron­nie na odcinku od ul. Krakowskie Przed­mieś­cie do Marsza­łkowskiej;
 • ul. Mysia – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Nowogrodz­ka – obus­tron­nie na odcinku od ul. Chału­bińskiego do ul. Parkingowej;
 • ul. Nowogrodz­ka – obus­tron­nie na odcinku od ul. Marsza­łkowskiej do ul. Parkingowej;
 • ul. Nowogrodz­ka – obus­tron­nie na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Chału­bińskiego;
 • ul. Nowy Świat – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • park­ing przy skrzyżowa­niu ul. Emilii Plater i ul. Nowogrodzkiej – przy myjni samo­chodowej;
 • park­ing przy hotelu od strony ul. Nowogrodzkiej (wzdłuż ściany budynku hotelu, nad wjaz­dem na park­ing podziem­ny);
 • ul. Ossolińs­kich – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Parkingowa – obus­tron­nie od ul. Żuraw­iej do ul. Nowogrodzkiej;
 • ul. Emilii Plater – obus­tron­nie na odcinku od Al. Jero­zolim­s­kich do ul. Nowogrodzkiej;
 • al. Józe­fa Poni­a­towskiego – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Poz­nańs­ka – obus­tron­nie na odcinku od al. Jero­zolim­s­kich do ul. Nowogrodzkiej;
 • ul. B. Prusa – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Spacerowa – strona wschod­nia (przy hotelu) na odcinku od ul. Bel­wed­er­skiej do dro­gi wewnętrznej przy hotelu (łączącej ul. Bel­wed­er­ską z ul. Spacerową);
 • ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • parkin­gi przy siedz­i­bie Dowództ­wa Gar­ni­zonu Warsza­wa od strony Pl. Pił­sud­skiego i ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – na całej powierzch­ni;
 • pl. Trzech Krzyży – ale­j­ka łączą­ca ul. Wiejską i Prusa z pl. Trzech Krzyży wzdłuż Hotelu Sher­a­ton – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Żuraw­ia – obus­tron­nie od ul. Marsza­łkowskiej do ul. Parkingowej
 • estakady zjazdowe/wjazdowe z/na most Śląsko-Dąbrows­ki – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci – tylko estakady po zachod­niej stron­ie mostu (strona śród­miejs­ka mias­ta).

Od godz. 8.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z parkowa­nia – wprowadze­nie zakazu zatrzymy­wa­nia się (B-36) z tabliczką T-24 (doty­czy także wyz­nac­zonych miejsc parkingowych, zatok oraz chod­ni­ka):

 • ul. Bagatela – jezd­nia północ­na od ul. Flo­ra do ul. Bel­wed­er­skiej.
 • ul. Hoża – strona północ­na (przy hotelu) na odcinku od ul. Kruczej do koń­ca budynku hotelu
 • al. Jana Pawła II – strona wschod­nia (przy hotelu) na odcinku od ul. Złotej do dro­gi wewnętrznej (odchodzącej od al. Jana Pawła II, położonej pomiędzy ul. Złotą a ul. Sien­ną);
 • ul. Krucza – obus­tron­nie na odcinku od ul. Hożej do ul. Wspól­nej;
 • pl. S. Mała­chowskiego (park­ing przy Zachę­cie) – cała powierzch­nia na odcinku od ul. Królewskiej do ul. R. Traugut­ta;
 • park­ing przed Hotelem Sof­i­tel – cała powierzch­nia parkingu przed wejś­ciem do hotelu;
 • park­ing przy Hotelu Sof­i­tel – cała powierzch­nia parkingu od strony pl. S. Mała­chowskiego – za słup­ka­mi.
 • pasaż W. Niżyńskiego – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Emilii Plater – na odcinku od ul. Śliskiej do ul. Sien­nej – strona zachod­nia (przy hotelu);
 • ul. Sien­na – obus­tron­nie na odcinku od ul. Sos­nowej do ul. Emilii Plater;
 • dro­ga wewnętrz­na (odchodzą­ca od al. Jana Pawła II, położonej pomiędzy ul. Złotą, a ul. Sien­ną) – strona połud­niowa (przy hotelu) na całej dłu­goś­ci.
 • ul. Sos­nowa – obus­tron­nie na odcinku od ul. Śliskiej do ul. Sien­nej;
 • ul. Śliska – obus­tron­nie na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Sos­nowej (na tyłach hotelu);
 • ul. R. Traugut­ta – strona północ­na na odcinku od pl. S. Mała­chowskiego do pasażu W. Niżyńskiego;
 • ul. Wspól­na – obus­tron­nie na odcinku od ul. Kruczej do koń­ca budynku hotelu;
 • ul. Zło­ta – obus­tron­nie na odcinku od ul. Emilii Plater do al. Jana Pawła II.

Od godz. 0.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 24.00 w dniu 8 lip­ca.
Wyłącze­nie z parkowa­nia – wprowadze­nie zakazu zatrzymy­wa­nia się (B-36) z tabliczką T-24 (doty­czy także wyz­nac­zonych miejsc parkingowych, zatok oraz chod­ni­ka):

 • ul. Boleść – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Brzo­zowa – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci.
 • ul. Bugaj – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Cel­na – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Dzieka­nia – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Fur­mańs­ka – obus­tron­nie na odcinku od ul. Karowej do ul. koń­ca pos­esji BBN;
 • ul. Grodz­ka – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Jezuic­ka – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • park­ing przed BBN przy ul. Karowej – na całej powierzch­ni;
 • ul. Kanon­ia – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Kapit­ul­na – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Moliera – obus­tron­nie na odcinku od ul. Wierzbowej (pl. marsz. J. Pił­sud­skiego) do ul. Sen­a­torskiej;
 • ul. Nowy Zjazd – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Piw­na – obus­tron­nie na odcinku od pl. Zamkowego do ul. Zapiecek;
 • ul. Pod­wale – obus­tron­nie na odcinku od ul. Sen­a­torskiej do ul. Kapit­ul­nej;
 • ul. Sen­a­tors­ka – obus­tron­nie na odcinku od ul. Miodowej do ul. Wierzbowej;
 • ul. Sen­a­tors­ka – obus­tron­nie na odcinku od ul. Pod­wale do ul. Miodowej;
 • ul. Świę­to­jańs­ka – obus­tron­nie na odcinku od pl. Zamkowego do ul. Zapiecek;
 • park­ing pod al. Sol­i­darnoś­ci (mostem Śląsko-Dąbrowskim) pomiędzy ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd.
 • pl. Teatral­ny – cała powierzch­nia parkingu przed Teatrem Wielkim;
 • ul. Wierzbowa – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • Wybrzeże Gdańskie – po stron­ie zachod­niej na odcinku od ul. Boleść do ul. Grodzkiej;
 • ale­j­ka łącznikowa na tyłach Teatru pomiędzy ul. Moliera a ul. Wierzbową.
 • pl. Zamkowy – cała powierzch­nia (włącza­jąc tzw. „dziedziniec trójkąt­ny” i obszar pomiędzy ul. Krakowskie Przed­mieś­cie, a koś­ciołem pw. św. Anny i dzwon­nicą z tarasem widokowym).

Od godz. 0.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 6.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z parkowa­nia – wprowadze­nie zakazu zatrzymy­wa­nia się (B-36) z tabliczką T-24 (doty­czy także wyz­nac­zonych miejsc parkingowych, zatok oraz chod­ni­ka):

 • ul. Kozia – na całej dłu­goś­ci
 • ul. Sen­a­tors­ka – na odcinku od ul. Miodowej do ul. Nowy Prze­jazd i ul. Moliera

WOLA
Od godz. 22.00 w dniu 6 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z parkowa­nia – wprowadze­nie zakazu zatrzymy­wa­nia się (B-36) z tabliczką T-24 (doty­czy także wyz­nac­zonych miejsc parkingowych, zatok oraz chod­ni­ka):

 • ul. Grzy­bows­ka – obus­tron­nie na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Towarowej
 • ul. Łuc­ka (położona przy hotelu) – obus­tron­nie na odcinku od ul. Wroniej do ale­j­ki łącznikowej prowadzącej do ul. Grzy­bowskiej;
 • ul. Wro­nia – obus­tron­nie na odcinku od ul. Grzy­bowskiej do ul. Prostej;
 • ale­j­ka łącznikowa pomiędzy ul. Grzy­bowską a „Łucką” – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • park­ing przed Hotelem Hilton – cała powierzch­nia parkingu przed wejś­ciem do hotelu.

Od godz. 8.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z parkowa­nia – wprowadze­nie zakazu zatrzymy­wa­nia się (B-36) z tabliczką T-24 (doty­czy także wyz­nac­zonych miejsc parkingowych, zatok oraz chod­ni­ka):

 • ul. Ciepła – obus­tron­nie na odcinku od ul. Grzy­bowskiej do ul. Pere­ca.
 • ale­j­ka łącznikowa (położona pomiędzy al. Jana Pawła II a ul. Ciepłą) – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;

OCHOTA
Od godz. 22.00 w dniu 6 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z parkowa­nia – wprowadze­nie zakazu zatrzymy­wa­nia się (B-36) z tabliczką T-24 (doty­czy także wyz­nac­zonych miejsc parkingowych, zatok oraz chod­ni­ka):

 • ul. A. Krzy­ck­iego – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • ul. Raszyńs­ka – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci;
 • pl. A. Zaw­iszy – cała powierzch­nia;
 • ul. Żwir­ki i Wig­ury – obus­tron­nie na całej dłu­goś­ci.

Od godz. 8.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lip­ca.
Wyłącze­nie z parkowa­nia – wprowadze­nie zakazu zatrzymy­wa­nia się (B-36) z tabliczką T-24 (doty­czy także wyz­nac­zonych miejsc parkingowych, zatok oraz chod­ni­ka):

 • ul. Tar­czyńs­ka – strona północ­na (przy hotelu) na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Dalekiej;
 • park­ing przed wejś­ciem głównym do hotelu (zato­ka parkingowa) – na całej powierzch­ni.

Szczyt NATO w Warszawie – zmiany w komunikacji miejskiej

Zmi­any w ruchu dro­gowym wiążą się z duży­mi zmi­ana­mi w kur­sowa­niu komu­nikacji miejskiej. Pier­wsze auto­busy i tramwa­je zmienią trasy w czwartek, 7 lip­ca od ok. godz. 9.00 (etap I zmi­an). Najwięk­sze zmi­any obow­iązy­wać będą od piątku, 8 lip­ca od ok. godz. 00.00 do sobo­ty 9 lip­ca do godz. 24.00 (etap III). Auto­busy kierowane będą objaz­da­mi:

w relacji wschód – zachód:

 • al. J. Waszyn­g­tona – Sas­ka – Zwycięzców – Wał Miedzeszyńs­ki – most Łazienkows­ki – al. Armii Ludowej,
 • Tar­gowa – ks. J. Kłopo­towskiego (powrót: S. Okrzei) – Wybrzeże Szczecińskie – most Świę­tokrzys­ki – Zajęcza – Dobra (powrót: Tam­ka) – Tam­ka – L. Kruczkowskiego – Książę­ca – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujaz­dowskie lub od ul. Tam­ka: Tam­ka – Koperni­ka – Świę­tokrzys­ka.

w relacji połud­nie – północ:

 • Wał Miedzeszyńs­ki – Zwycięzców – Sas­ka – al. J. Waszyn­g­tona – Grenadierów (powrót: Między­bors­ka) – Gro­chows­ka – Tar­gowa,
 • Czer­ni­akows­ka – Solec – Wioślars­ka – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Wybrzeże Gdańskie,
 • Al. Niepodległoś­ci – T. Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II,
 • Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy.

Tramwa­je będą kierowane Trasą W-Z, przez most Śląsko-Dąbrows­ki. Od 8 lip­ca od godz. 00.00 do 9 lip­ca do godz. 24.00, nie będzie funkcjonować stac­ja metra Sta­dion Nar­o­dowy oraz stac­ja kole­jowa Warsza­wa Sta­dion. Pocią­gi będą prze­jeżdżać przez stac­je bez zatrzymy­wa­nia się.

W związku z przewidy­wany­mi ograniczeni­a­mi w funkcjonowa­niu trans­portu zbiorowego w Al. Jero­zolim­s­kich oraz w rejonie Sta­dionu PGE Nar­o­dowy od godz. 19.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 24.00 w dniu 9 lip­ca na odcinku Warsza­wa Zachod­nia – Warsza­wa Wschod­nia obow­iązu­je pełne wza­jemne hon­orowanie biletów ZTM, KM, PKP IC, PR oraz ŁKA w pocią­gach SKM, KM, PKP IC (tylko wag­ony 2 klasy bez pociągów „Pen­dolino”, wag­onów syp­i­al­nych i wag­onów z miejs­ca­mi do leże­nia), PR oraz ŁKA, z uwzględ­nie­niem stosownych uprawnień do bezpłat­nych i ulgo­wych prze­jazdów.

W celu akty­wowa­nia lub ska­sowa­nia bile­tu ZTM w pocią­gach KM należy zgłosić się do kierown­i­ka pociągu, wsi­ada­jąc pier­wszy­mi drzwia­mi od czoła składu. W pocią­gach PKP IC, Prze­wozów Region­al­nych oraz Łódzkiej Kolei Aglom­er­a­cyjnej należy posi­adać bilet uprzed­nio ska­sowany.

Ze wzglę­du na specy­fikę lip­cowego wydarzenia, w którym udzi­ał bierze wiele głów państw, przekazy­wane infor­ma­c­je mogą jeszcze ulec zmi­an­ie. Nato­mi­ast w trak­cie trwa­nia samego szczy­tu, służ­by państ­wowe mogą oper­a­cyjnie zde­cy­dować o wyłącze­niu z ruchu także innych ulic, co może spowodować zmi­any tras komu­nikacji miejskiej.

Szczegółowe infor­ma­c­je o zmienionych trasach auto­busów i tramwa­jów oraz map­ki kole­jnych etapów zmi­an w komu­nikacji miejskiej.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.