Szczyt NATO – zamknięte ulice, objazdy, zakazy. Kompendium wiedzy o utrudnieniach

W związ­ku ze szczy­tem NATO, mię­dzy 6 a 9 lip­ca w znacz­nej mie­rze zmie­ni się funk­cjo­no­wa­nie ulic w Śródmieściu, na Pradze-Południe, Woli oraz Ochocie. Ulice zosta­ną wyłą­czo­ne z par­ko­wa­nia oraz zamknię­te dla samo­cho­dów i rowe­rów. Pojazdy komu­ni­ka­cji miej­skiej będą kie­ro­wa­ne na tra­sy objazdowe.

Fot. UM Warszawa / grafika: Warszawa w Pigułce

Fot. UM Warszawa / gra­fi­ka: Warszawa w Pigułce

Zmiana organizacji ruchu.
Szczegółowy wykaz ulic

W dniach 7–9 lip­ca wpro­wa­dzo­ne będą duże zmia­ny w ruchu dro­go­wym. Najwięcej wyłą­czeń ruchu będzie w pobli­żu PGE Narodowy a tak­że w ści­słym cen­trum mia­sta i w oko­li­cy Starego Miasta. Wyłączone z ruchu zosta­ną m.in. Aleje Jerozolimskie i most Józefa Poniatowskiego, ron­do J. Waszyngtona, al. Zieleniecka, Wybrzeże Szczecińskie, J. Zamoyskiego, Wał Miedzeszyński, Królewska, Senatorska, Podwale, Miodowa, Emilii Plater, Poznańska. Zamknięta będzie nad­wi­ślań­ska pla­ża na wschod­nim brze­gu rze­ki pomię­dzy mostem Józefa Poniatowskiego a Świętokrzyskim. Ograniczenia dotkną tak­że pie­szych – cał­ko­wi­cie zamknię­ta będzie al. Zieleniecka, Wybrzeże Szczecińskie, most i al. Józefa Poniatowskiego.

Zmiany w organizacji ruchu w Centrum. Fot. UM Warszawa

Zmiany w orga­ni­za­cji ruchu w Centrum. Fot. UM Warszawa

PRAGA-POŁUDNIE

Zmiany w organizacji ruchu na Pradze Południe. Fot. UM Warszawa

Zmiany w orga­ni­za­cji ruchu na Pradze Południe. Fot. UM Warszawa

Od godz. 9.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z ruchu koło­we­go (nie doty­czy pojaz­dów upraw­nio­nych), doty­czy tak­że komu­ni­ka­cji miejskiej:
• ul. Jakubowska – na odcin­ku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Łotewskiej;
• most Józefa Poniatowskiego – obu­stron­nie na całej długości;
• al. Józefa Poniatowskiego – obu­stron­nie na całej długości;
• esta­ka­dy mostu Józefa Poniatowskiego – stro­na praska;
• ul. Sokola – na odcin­ku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoście;
• ul. Wał Miedzeszyński – na odcin­ku od ul. Zwycięzców do mostu Józefa Poniatowskiego;
• al. J. Waszyngtona – na odcin­ku od ul. Saskiej do ron­da J. Waszyngtona;
• ron­do J. Waszyngtona – na całej powierzchni;
• ul. Wybrzeże Szczecińskie – na odcin­ku od mostu Józefa Poniatowskiego do mostu Świętokrzyskiego;
• ul. J. Zamoyskiego – na odcin­ku od ul. Targowej do ul. Sokolej;
• al. Zieleniecka – na całej dłu­go­ści – zgod­nie z wygro­dze­niem – tak­że tramwaje;
• pla­ża rze­ki Wisły stro­na wschod­nia na odcin­ku od zjaz­du z mostu Józefa Poniatowskiego (zjazd z kie­run­ku od Centrum) do mostu Świętokrzyskiego – doty­czy tak­że prze­strze­ni pod mostami.

Od godz. 20.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z ruchu pieszego:
• most Józefa Poniatowskiego – obu­stron­nie na całej długości;
• al. Józefa Poniatowskiego – obu­stron­nie na całej długości;
• esta­ka­dy mostu Józefa Poniatowskiego – stro­na praska;
• ul. Sokola – obu­stron­nie na całej dłu­go­ści – zgod­nie z wygrodzeniem;
• ul. Wybrzeże Szczecińskie – obu­stron­nie na odcin­ku od połu­dnio­wej esta­ka­dy mostu Józefa Poniatowskiego do mostu Świętokrzyskiego;
• al. Zieleniecka – obu­stron­nie na całej dłu­go­ści – zgod­nie z wygrodzeniem;

ŚRÓDMIEŚCIE

Zmiany w organizacji ruchu na Starym Mieście. Fot. UM Warszawa

Zmiany w orga­ni­za­cji ruchu na Starym Mieście. Fot. UM Warszawa

Od godz. 0.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 24.00 w dniu 8 lipca.
Wyłączenie z ruchu koło­we­go (nie doty­czy pojaz­dów upraw­nio­nych), doty­czy tak­że komu­ni­ka­cji miejskiej:
• ul. Bugaj – na całej długości;
• „dzie­dzi­niec trój­kąt­ny” – cała powierzchnia;
• ul. Kapitulna – na całej długości;
• ul. Podwale – na odcin­ku od ul. Senatorskiej do ul. Kapitulnej;
• ul. Senatorska – na odcin­ku od ul. Miodowej do ul. Podwale;
• ul. Senatorska – na odcin­ku od ul. Miodowej do ul. Wierzbowej;
• Plac Teatralny – cała powierzch­nia par­kin­gu przed Teatrem Wielkim;
• pl. Zamkowy – cała powierzchnia;
• par­king pod al. Solidarności (mostem Śląsko-Dąbrowskim) pomię­dzy ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd.
Wyłączenie z ruchu pieszego:
• „dzie­dzi­niec trój­kąt­ny” – cała powierzch­nia – tyl­ko w obsza­rze wygrodzonym;
• pl. Zamkowy – cała powierzch­nia – tyl­ko w obsza­rze wygrodzonym.

Od godz. 16.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 24.00 w dniu 8 lipca.
Wyłączenie z ruchu koło­we­go (nie doty­czy pojaz­dów upraw­nio­nych), doty­czy tak­że komu­ni­ka­cji miejskiej:
• ul. Grodzka – na całej długości;
• ul. Nowy Zjazd – dro­ga zjaz­do­wa z mostu Śląsko-Dąbrowskiego na odcin­ku od mostu do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie;
• ul. Wybrzeże Gdańskie – pra­wy skraj­ny pas jezd­ni – po stro­nie zachod­niej (przy­le­gły do tere­nu Arkad Kubickiego) na odcin­ku od ul. Boleść do ul. Grodzkiej;
• esta­ka­dy zjazdowe/wjazdowe z/na Most Śląsko-Dąbrowski – tyl­ko po śród­miej­skiej czę­ści miasta.

Od godz. 17.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 24.00 w dniu 8 lipca.
Wyłączenie z ruchu pieszego:
• ul. Krakowskie Przedmieście na odcin­ku od ul. Karowej do koń­ca budyn­ku Pałacu Prezydenckiego (wraz z dłu­go­ścią budyn­ku Pałacu) – tyl­ko stro­na wschod­nia (wzdłuż budyn­ków Hotelu Bristol i Pałacu Prezydenckiego).

Zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu. Fot. UM Warszawa

Zmiany w orga­ni­za­cji ruchu w Śródmieściu. Fot. UM Warszawa

Od godz. 0.00 w dniu 8 lip­ca br. do godz. 6.00 w dniu 9 lip­ca br.:
Wyłączenie z ruchu koło­we­go (nie doty­czy pojaz­dów upraw­nio­nych), doty­czy tak­że komu­ni­ka­cji miejskiej:
• ul. Koziej – na całej długości
• ul. Senatorskiej – na odcin­ku od ul. Miodowej do ul. Nowy Przejazd i ul. Moliera
Wyłączenie z ruchu pie­sze­go ul. Senatorskiej:
• po stro­nie Pałacu Prymasowskiego na odcin­ku, od gra­ni­cy posia­dło­ści numer 1315 i 17/19, do przej­ścia dla pie­szych przy skrzy­żo­wa­niu z ul. Miodową.

Od godz. 00.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z ruchu koło­we­go (nie doty­czy pojaz­dów upraw­nio­nych), doty­czy tak­że komu­ni­ka­cji miejskiej:
• al. Jerozolimskie – na odcin­ku od ul. T. Chałubińskiego do mostu Józefa Poniatowskiego;
• ul. Krakowskie Przedmieście – na całej długości;
• ul. Królewska – na odcin­ku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej;
• ul. Miodowa – na odcin­ku od ul. Krakowskie Przedmieście o ul. Senatorskiej;
• ul. Mysia – obu­stron­nie na całej długości;
• ul. Nowy Świat – na całej długości;
• ul. Emilii Plater – na odcin­ku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej;
• par­king przy hote­lu od stro­ny ul. Nowogrodzkiej (wzdłuż ścia­ny budyn­ku hote­lu, nad wjaz­dem na par­king podziemny);
• al. Józefa Poniatowskiego – na całej długości;
• most Józefa Poniatowskiego – na całej długości;
• ul. Poznańska – na odcin­ku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej.

Od godz. 08.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z ruchu dro­gi rowerowej:
• dro­ga rowe­ro­wa wzdłuż uli­cy Belwederskiej – na odcin­ku od dro­gi wewnętrz­nej (wjazdowej/wyjazdowej do/z Hotelu Regent) do ul. Spacerowej;
• dro­ga rowe­ro­wa wzdłuż ul. Emilii Plater – na odcin­ku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Złotej;
• dro­ga rowe­ro­wa wzdłuż uli­cy Spacerowej – na odcin­ku od ul. Belwederskiej do dro­gi wewnętrz­nej (wjazdowej/wyjazdowej do/z Hotelu Regent).

WOLA

Zmiany w organizacji ruchu na Woli. Fot. UM Warszawa

Zmiany w orga­ni­za­cji ruchu na Woli. Fot. UM Warszawa

Od godz. 8.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z ruchu koło­we­go (nie doty­czy pojaz­dów upraw­nio­nych), doty­czy tak­że komu­ni­ka­cji miejskiej:
• ul. Wronia – na odcin­ku od ul. Grzybowskiej do ul. Łuckiej.
Wyłączenie z ruchu pieszego:
• ul. Wronia – na odcin­ku od ul. Grzybowskiej do alej­ki łącz­ni­ko­wej – stro­na wschod­nia (przy hote­lu) – ewen­tu­al­nie zgod­nie z wygrodzeniem.

Od godz. 08.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z ruchu koło­we­go (nie doty­czy pojaz­dów upraw­nio­nych), doty­czy tak­że komu­ni­ka­cji miejskiej:
• ul. Ciepła – na odcin­ku od alej­ki łącz­ni­ko­wej (poło­żo­nej pomię­dzy al. Jana Pawła II a ul. Ciepłą) do ul. Grzybowskiej

Zmiany w organizacji ruchu na Ochocie. Fot. UM Warszawa

Zmiany w orga­ni­za­cji ruchu na Ochocie. Fot. UM Warszawa

Zakazy zatrzymywania się (wyłączenia z parkowania).
Szczegółowy wykaz ulic

Fot. Pixabay. Grafika: Warszawa w Pigułce

Fot. Pixabay. Grafika: Warszawa w Pigułce

Wprowadzone zosta­ną zaka­zy zatrzy­my­wa­nia się (znak B36) wraz z tablicz­ką infor­mu­ją­cą o moż­li­wo­ści wywie­zie­nia pojaz­du na koszt wła­ści­cie­la (tabli­ca T24). Zakazy będą doty­czy­ły tak­że wyzna­czo­nych miejsc posto­jo­wych, zatok i chod­ni­ków; będą obo­wią­zy­wa­ły tak­że na uli­cach poprzecz­nych w odle­gło­ści do 50 m od skrzy­żo­wań ulic. Znaki zaka­zu sta­ną m.in. w nastę­pu­ją­cych miejscach:

 • na Pradze-Południe w oko­li­cy Stadionu Narodowego, m.in. na ul. Wał Miedzeszyński, Jakubowskiej, Sokolej, J. Zamoyskiego;
 • w Śródmieściu m.in. na pl. Teatralnym, w Alejach Jerozolimskich, na ul. Podwale, Boleść, Senatorskiej, Wierzbowej, R. Traugutta, Emilii Plater, M. Konopnickiej, B. Prusa, Śliskiej, Sosnowej, Nowogrodzkiej, Poznańskiej, Wspólnej, Hożej, T. Chałubińskiego, Kruczej, Królewskiej, Grzybowskiej;
 • na Ochocie zakaz będzie obo­wią­zy­wał na ul. Tarczyńskiej, Dalekiej, A. Krzyckiego, Raszyńskiej, Żwirki i Wigury;
 • na Woli m.in. na ul. Wroniej, Łuckiej, Ciepłej, Grzybowskiej, al. Jana Pawła II.

Mieszkańcy tych obsza­rów będą mogli bez­płat­nie par­ko­wać swo­je pojaz­dy na innych miej­scach niż przy­pi­sa­ne do ich abo­na­men­tów Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego lub cało­do­bo­wo na par­kin­gach P+R.

Ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę lip­co­we­go wyda­rze­nia, w któ­rym udział bie­rze wie­le głów państw, prze­ka­zy­wa­ne dzi­siaj infor­ma­cje, jesz­cze w trak­cie naj­bliż­szych tygo­dni mogą ulec zmia­nie lub uzu­peł­nie­niu. Natomiast w trak­cie trwa­nia same­go szczy­tu służ­by pań­stwo­we mogą ope­ra­cyj­nie zde­cy­do­wać o wyłą­cze­niu z ruchu tak­że innych ulic.

Szczegółowy wykaz ulic i dat:

PRAGA-POŁUDNIE
Od godz. 22.00 w dniu 6 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z par­ko­wa­nia – wpro­wa­dze­nie zaka­zu zatrzy­my­wa­nia się (B-36) z tablicz­ką T-24 (doty­czy tak­że wyzna­czo­nych miejsc par­kin­go­wych, zatok oraz chodnika):

 • ul. Jakubowska – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Łotewskiej;
 • al. Józefa Poniatowskiego – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. R. Siwca – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Sokola – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Wał Miedzeszyński – obu­stron­nie na odcin­ku od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Poniatowskiego;
 • ul. Wybrzeże Szczecińskie – obu­stron­nie na odcin­ku od Mostu Poniatowskiego do Mostu Świętokrzyskiego;
 • ul. J. Zamoyskiego – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Targowej do ul. Sokolej;
 • al. Zieleniecka – obu­stron­nie na całej długości;
 • dro­gi łączą­ce bło­nia Stadionu Narodowego z ul. Jana Zamoyskiego i ul. Siwca – obu­stron­nie na całej długości.

ŚRÓDMIEŚCIE
Od godz. 22.00 w dniu 6 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z par­ko­wa­nia – wpro­wa­dze­nie zaka­zu zatrzy­my­wa­nia się (B-36) z tablicz­ką T-24 (doty­czy tak­że wyzna­czo­nych miejsc par­kin­go­wych, zatok oraz chodnika):

 • al. 3 maja obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Belwederska – obu­stron­nie na odcin­ku od dro­gi wewnętrz­nej przy Hotelu Regent Warsaw (łączą­cej ul. Belwederską z ul. Spacerową) do ul. Spacerowej;
 • ul. T. Chałubińskiego – na odcin­ku od ul. Nowogrodzkiej do Al. Jerozolimskich – tyl­ko stro­na wschod­nia (przy hotelu);
 • ul. Grzybowska – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Królewskiej do ul. Towarowej;
 • Al. Jerozolimskie – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Chałubińskiego do ul. Emilii Plater;
 • Al. Jerozolimskie – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Raszyńskiej do Mostu Poniatowskiego;
 • esta­ka­dy wjazdowe/zjazdowe na/z Mostu Poniatowskiego z/na Wisłostradę („tzw. śli­ma­ki”) – obu­stron­nie na całej długości;
 • powierzch­nie pod mostem Józefa Poniatowskiego – obu­stron­nie na całej długości;
 • par­king przed Hotelem Novotel – cała powierzch­nia par­kin­gu przed wej­ściem do hotelu.
 • ul. Karowa – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Furmańskiej;
 • ul. M. Konopnickiej – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Prusa do par­kin­gu na tyłach Hotelu Sheraton;
 • par­king na tyłach Hotelu Sheraton – od stro­ny ul. M. Konopnickiej – cała powierzchnia;
 • ul. Krakowskie Przedmieście – obu­stron­nie na całej dłu­go­ści (doty­czy tak­że par­kin­gów zlo­ka­li­zo­wa­nych wzdłuż drogi);
 • par­king przed Hotelem Bristol – cała powierzch­nia par­kin­gu przed wej­ściem do hotelu;
 • ul. Królewska – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Krakowskie Przedmieście do Marszałkowskiej;
 • ul. Mysia – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Nowogrodzka – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Chałubińskiego do ul. Parkingowej;
 • ul. Nowogrodzka – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Marszałkowskiej do ul. Parkingowej;
 • ul. Nowogrodzka – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Emilii Plater do ul. Chałubińskiego;
 • ul. Nowy Świat – obu­stron­nie na całej długości;
 • par­king przy skrzy­żo­wa­niu ul. Emilii Plater i ul. Nowogrodzkiej – przy myj­ni samochodowej;
 • par­king przy hote­lu od stro­ny ul. Nowogrodzkiej (wzdłuż ścia­ny budyn­ku hote­lu, nad wjaz­dem na par­king podziemny);
 • ul. Ossolińskich – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Parkingowa – obu­stron­nie od ul. Żurawiej do ul. Nowogrodzkiej;
 • ul. Emilii Plater – obu­stron­nie na odcin­ku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej;
 • al. Józefa Poniatowskiego – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Poznańska – obu­stron­nie na odcin­ku od al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej;
 • ul. B. Prusa – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Spacerowa – stro­na wschod­nia (przy hote­lu) na odcin­ku od ul. Belwederskiej do dro­gi wewnętrz­nej przy hote­lu (łączą­cej ul. Belwederską z ul. Spacerową);
 • ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – obu­stron­nie na całej długości;
 • par­kin­gi przy sie­dzi­bie Dowództwa Garnizonu Warszawa od stro­ny Pl. Piłsudskiego i ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – na całej powierzchni;
 • pl. Trzech Krzyży – alej­ka łączą­ca ul. Wiejską i Prusa z pl. Trzech Krzyży wzdłuż Hotelu Sheraton – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Żurawia – obu­stron­nie od ul. Marszałkowskiej do ul. Parkingowej
 • esta­ka­dy zjazdowe/wjazdowe z/na most Śląsko-Dąbrowski – obu­stron­nie na całej dłu­go­ści – tyl­ko esta­ka­dy po zachod­niej stro­nie mostu (stro­na śród­miej­ska miasta).

Od godz. 8.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z par­ko­wa­nia – wpro­wa­dze­nie zaka­zu zatrzy­my­wa­nia się (B-36) z tablicz­ką T-24 (doty­czy tak­że wyzna­czo­nych miejsc par­kin­go­wych, zatok oraz chodnika):

 • ul. Bagatela – jezd­nia pół­noc­na od ul. Flora do ul. Belwederskiej.
 • ul. Hoża – stro­na pół­noc­na (przy hote­lu) na odcin­ku od ul. Kruczej do koń­ca budyn­ku hotelu
 • al. Jana Pawła II – stro­na wschod­nia (przy hote­lu) na odcin­ku od ul. Złotej do dro­gi wewnętrz­nej (odcho­dzą­cej od al. Jana Pawła II, poło­żo­nej pomię­dzy ul. Złotą a ul. Sienną);
 • ul. Krucza – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Hożej do ul. Wspólnej;
 • pl. S. Małachowskiego (par­king przy Zachęcie) – cała powierzch­nia na odcin­ku od ul. Królewskiej do ul. R. Traugutta;
 • par­king przed Hotelem Sofitel – cała powierzch­nia par­kin­gu przed wej­ściem do hotelu;
 • par­king przy Hotelu Sofitel – cała powierzch­nia par­kin­gu od stro­ny pl. S. Małachowskiego – za słupkami.
 • pasaż W. Niżyńskiego – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Emilii Plater – na odcin­ku od ul. Śliskiej do ul. Siennej – stro­na zachod­nia (przy hotelu);
 • ul. Sienna – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Sosnowej do ul. Emilii Plater;
 • dro­ga wewnętrz­na (odcho­dzą­ca od al. Jana Pawła II, poło­żo­nej pomię­dzy ul. Złotą, a ul. Sienną) – stro­na połu­dnio­wa (przy hote­lu) na całej długości.
 • ul. Sosnowa – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Śliskiej do ul. Siennej;
 • ul. Śliska – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Emilii Plater do ul. Sosnowej (na tyłach hotelu);
 • ul. R. Traugutta – stro­na pół­noc­na na odcin­ku od pl. S. Małachowskiego do pasa­żu W. Niżyńskiego;
 • ul. Wspólna – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Kruczej do koń­ca budyn­ku hotelu;
 • ul. Złota – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Emilii Plater do al. Jana Pawła II.

Od godz. 0.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 24.00 w dniu 8 lipca.
Wyłączenie z par­ko­wa­nia – wpro­wa­dze­nie zaka­zu zatrzy­my­wa­nia się (B-36) z tablicz­ką T-24 (doty­czy tak­że wyzna­czo­nych miejsc par­kin­go­wych, zatok oraz chodnika):

 • ul. Boleść – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Brzozowa – obu­stron­nie na całej długości.
 • ul. Bugaj – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Celna – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Dziekania – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Furmańska – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Karowej do ul. koń­ca pose­sji BBN;
 • ul. Grodzka – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Jezuicka – obu­stron­nie na całej długości;
 • par­king przed BBN przy ul. Karowej – na całej powierzchni;
 • ul. Kanonia – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Kapitulna – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Moliera – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Wierzbowej (pl. marsz. J. Piłsudskiego) do ul. Senatorskiej;
 • ul. Nowy Zjazd – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Piwna – obu­stron­nie na odcin­ku od pl. Zamkowego do ul. Zapiecek;
 • ul. Podwale – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Senatorskiej do ul. Kapitulnej;
 • ul. Senatorska – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Miodowej do ul. Wierzbowej;
 • ul. Senatorska – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Podwale do ul. Miodowej;
 • ul. Świętojańska – obu­stron­nie na odcin­ku od pl. Zamkowego do ul. Zapiecek;
 • par­king pod al. Solidarności (mostem Śląsko-Dąbrowskim) pomię­dzy ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd.
 • pl. Teatralny – cała powierzch­nia par­kin­gu przed Teatrem Wielkim;
 • ul. Wierzbowa – obu­stron­nie na całej długości;
 • Wybrzeże Gdańskie – po stro­nie zachod­niej na odcin­ku od ul. Boleść do ul. Grodzkiej;
 • alej­ka łącz­ni­ko­wa na tyłach Teatru pomię­dzy ul. Moliera a ul. Wierzbową.
 • pl. Zamkowy – cała powierzch­nia (włą­cza­jąc tzw. „dzie­dzi­niec trój­kąt­ny” i obszar pomię­dzy ul. Krakowskie Przedmieście, a kościo­łem pw. św. Anny i dzwon­ni­cą z tara­sem widokowym).

Od godz. 0.00 w dniu 8 lip­ca do godz. 6.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z par­ko­wa­nia – wpro­wa­dze­nie zaka­zu zatrzy­my­wa­nia się (B-36) z tablicz­ką T-24 (doty­czy tak­że wyzna­czo­nych miejsc par­kin­go­wych, zatok oraz chodnika):

 • ul. Kozia – na całej długości
 • ul. Senatorska – na odcin­ku od ul. Miodowej do ul. Nowy Przejazd i ul. Moliera

WOLA
Od godz. 22.00 w dniu 6 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z par­ko­wa­nia – wpro­wa­dze­nie zaka­zu zatrzy­my­wa­nia się (B-36) z tablicz­ką T-24 (doty­czy tak­że wyzna­czo­nych miejsc par­kin­go­wych, zatok oraz chodnika):

 • ul. Grzybowska – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Królewskiej do ul. Towarowej
 • ul. Łucka (poło­żo­na przy hote­lu) – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Wroniej do alej­ki łącz­ni­ko­wej pro­wa­dzą­cej do ul. Grzybowskiej;
 • ul. Wronia – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Grzybowskiej do ul. Prostej;
 • alej­ka łącz­ni­ko­wa pomię­dzy ul. Grzybowską a „Łucką” – obu­stron­nie na całej długości;
 • par­king przed Hotelem Hilton – cała powierzch­nia par­kin­gu przed wej­ściem do hotelu.

Od godz. 8.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z par­ko­wa­nia – wpro­wa­dze­nie zaka­zu zatrzy­my­wa­nia się (B-36) z tablicz­ką T-24 (doty­czy tak­że wyzna­czo­nych miejsc par­kin­go­wych, zatok oraz chodnika):

 • ul. Ciepła – obu­stron­nie na odcin­ku od ul. Grzybowskiej do ul. Pereca.
 • alej­ka łącz­ni­ko­wa (poło­żo­na pomię­dzy al. Jana Pawła II a ul. Ciepłą) – obu­stron­nie na całej długości;

OCHOTA
Od godz. 22.00 w dniu 6 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z par­ko­wa­nia – wpro­wa­dze­nie zaka­zu zatrzy­my­wa­nia się (B-36) z tablicz­ką T-24 (doty­czy tak­że wyzna­czo­nych miejsc par­kin­go­wych, zatok oraz chodnika):

 • ul. A. Krzyckiego – obu­stron­nie na całej długości;
 • ul. Raszyńska – obu­stron­nie na całej długości;
 • pl. A. Zawiszy – cała powierzchnia;
 • ul. Żwirki i Wigury – obu­stron­nie na całej długości.

Od godz. 8.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 20.00 w dniu 9 lipca.
Wyłączenie z par­ko­wa­nia – wpro­wa­dze­nie zaka­zu zatrzy­my­wa­nia się (B-36) z tablicz­ką T-24 (doty­czy tak­że wyzna­czo­nych miejsc par­kin­go­wych, zatok oraz chodnika):

 • ul. Tarczyńska – stro­na pół­noc­na (przy hote­lu) na odcin­ku od ul. Raszyńskiej do ul. Dalekiej;
 • par­king przed wej­ściem głów­nym do hote­lu (zato­ka par­kin­go­wa) – na całej powierzchni.

Szczyt NATO w Warszawie – zmiany w komunikacji miejskiej

Zmiany w ruchu dro­go­wym wią­żą się z duży­mi zmia­na­mi w kur­so­wa­niu komu­ni­ka­cji miej­skiej. Pierwsze auto­bu­sy i tram­wa­je zmie­nią tra­sy w czwar­tek, 7 lip­ca od ok. godz. 9.00 (etap I zmian). Największe zmia­ny obo­wią­zy­wać będą od piąt­ku, 8 lip­ca od ok. godz. 00.00 do sobo­ty 9 lip­ca do godz. 24.00 (etap III). Autobusy kie­ro­wa­ne będą objazdami:

w rela­cji wschód – zachód:

 • al. J. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej,
 • Targowa – ks. J. Kłopotowskiego (powrót: S. Okrzei) – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra (powrót: Tamka) – Tamka – L. Kruczkowskiego – Książęca – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie lub od ul. Tamka: Tamka – Kopernika – Świętokrzyska.

w rela­cji połu­dnie – północ:

 • Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – Grenadierów (powrót: Międzyborska) – Grochowska – Targowa,
 • Czerniakowska – Solec – Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wybrzeże Gdańskie,
 • Al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II,
 • Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Bankowy.

Tramwaje będą kie­ro­wa­ne Trasą W-Z, przez most Śląsko-Dąbrowski. Od 8 lip­ca od godz. 00.00 do 9 lip­ca do godz. 24.00, nie będzie funk­cjo­no­wać sta­cja metra Stadion Narodowy oraz sta­cja kole­jo­wa Warszawa Stadion. Pociągi będą prze­jeż­dżać przez sta­cje bez zatrzy­my­wa­nia się.

W związ­ku z prze­wi­dy­wa­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi w funk­cjo­no­wa­niu trans­por­tu zbio­ro­we­go w Al. Jerozolimskich oraz w rejo­nie Stadionu PGE Narodowy od godz. 19.00 w dniu 7 lip­ca do godz. 24.00 w dniu 9 lip­ca na odcin­ku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia obo­wią­zu­je peł­ne wza­jem­ne hono­ro­wa­nie bile­tów ZTM, KM, PKP IC, PR oraz ŁKA w pocią­gach SKM, KM, PKP IC (tyl­ko wago­ny 2 kla­sy bez pocią­gów „Pendolino”, wago­nów sypial­nych i wago­nów z miej­sca­mi do leże­nia), PR oraz ŁKA, z uwzględ­nie­niem sto­sow­nych upraw­nień do bez­płat­nych i ulgo­wych przejazdów.

W celu akty­wo­wa­nia lub ska­so­wa­nia bile­tu ZTM w pocią­gach KM nale­ży zgło­sić się do kie­row­ni­ka pocią­gu, wsia­da­jąc pierw­szy­mi drzwia­mi od czo­ła skła­du. W pocią­gach PKP IC, Przewozów Regionalnych oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej nale­ży posia­dać bilet uprzed­nio skasowany.

Ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę lip­co­we­go wyda­rze­nia, w któ­rym udział bie­rze wie­le głów państw, prze­ka­zy­wa­ne infor­ma­cje mogą jesz­cze ulec zmia­nie. Natomiast w trak­cie trwa­nia same­go szczy­tu, służ­by pań­stwo­we mogą ope­ra­cyj­nie zde­cy­do­wać o wyłą­cze­niu z ruchu tak­że innych ulic, co może spo­wo­do­wać zmia­ny tras komu­ni­ka­cji miejskiej.

Szczegółowe infor­ma­cje o zmie­nio­nych tra­sach auto­bu­sów i tram­wa­jów oraz map­ki kolej­nych eta­pów zmian w komu­ni­ka­cji miej­skiej.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.