Tajemniczy samolot nad Warszawą przeleciał łącznie 780 km. Ratusz tłumaczy co to za lot

18 maja nad Warsza­wą prze­laty­wał samolot, z którego wykony­wane są zdję­cia mias­ta z lotu pta­ka. Pozyskane zdję­cia lot­nicze zostaną zamieszc­zone w stołecznym ser­wisie mapowym.

Fot. Fligh­tradar

Samolot wyruszył w trasę we wczes­nych godz­i­nach poran­nych, a z jego pokładu, na wysokoś­ci ok. 1820 metrów, wykony­wane są zdję­cia lot­nicze Warsza­wy. W pier­wszą trasę samolot wyruszył 17 maja, udało się wtedy wykon­ać więk­szość zaplanowanej trasy. 18 maja ponown­ie wykon­ał przelot, tym razem nad cen­tral­ną częś­cią Warsza­wy. Łącz­na dłu­gość lotu nad całym miastem to 780 km. Aktu­alne zdję­cia mias­ta są reg­u­larnie wykony­wane raz w roku, w zależnoś­ci od sprzy­ja­jącej pogody. Mate­ri­ał zostanie udostęp­niony na stron­ie www.mapa.um.warszawa.pl w drugiej połowie 2017 roku.
Ser­wis mapowy
Por­tal inter­ne­towy z mapa­mi Warsza­wy to najwięk­szy zbiór danych przestrzen­nych udostęp­ni­anych jako Big­Da­ta w Polsce. Jest stale rozwi­jany pod kątem nieza­wod­noś­ci i szy­bkoś­ci dzi­ała­nia. W odpowiedzi na uwa­gi oraz potrze­by użytkown­ików rozwi­jana jest funkcjon­al­ność. Mapy są nieustan­nie aktu­al­i­zowane oraz rozbu­dowywane o nowe zakresy infor­ma­cyjne.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.