Tonący mężczyzna w Wiśle. „Był skrajnie wyczerpany”

Policjanci z komi­sa­ria­tu rzecz­ne­go ura­to­wa­li toną­ce­go w Wiśle męż­czy­znę. „Wodniacy” dotar­li na miej­sce po pię­ciu minu­tach od otrzy­ma­nia zgło­sze­nia. Wyczerpanego 28-lat­ka wycią­gnię­to z zim­nej wody i prze­ka­za­no pod opie­kę leka­rzy. Dzięki szyb­kiej reak­cji funk­cjo­na­riu­szy nie doszło do kolej­nej tragedii.

fot. policja.waw.pl

fot. policja.waw.pl

Dzisiaj w nocy poli­cjan­ci otrzy­ma­li zgło­sze­nie o toną­cej w Wiśle oso­bie. Funkcjonariusze poja­wi­li się w rejo­nie Mostu Średnicowego, gdzie mia­ło mieć miej­sce zda­rze­nie już po 5 minu­tach i w nur­cie rze­ki zauwa­ży­li męż­czy­znę. Mundurowi natych­miast wcią­gnę­li go na pokład łodzi i udzie­li­li mu pomo­cy przed­me­dycz­nej, okry­wa­jąc kocem ter­micz­nym. Mężczyzna był skraj­nie wyczer­pa­ny i wyzię­bio­ny – infor­mu­je policja.

Dzięki szyb­kiej reak­cji poli­cjan­tów nie doszło do tra­ge­dii. 28-latek został prze­wie­zio­ny przez zało­gę pogo­to­wia ratun­ko­we­go do szpi­ta­la. Po raz kolej­ny poli­cja przy­po­mi­na, że nasze bez­pie­czeń­stwo nad wodą zale­ży w dużej mie­rze od nas samych. W wie­lu przy­pad­kach, aby ustrzec się przed tra­ge­dią, wystar­czy zacho­wa­nie więk­szej ostroż­no­ści oraz prze­strze­ga­nie zasad bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z kąpie­li wodnych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.