Tonący mężczyzna w Wiśle. „Był skrajnie wyczerpany”

Polic­jan­ci z komis­ariatu rzecznego ura­towali tonącego w Wiśle mężczyznę. „Wod­ni­a­cy” dotar­li na miejsce po pię­ciu min­u­tach od otrzy­ma­nia zgłoszenia. Wycz­er­panego 28-lat­ka wyciąg­nię­to z zim­nej wody i przekazano pod opiekę lekarzy. Dzię­ki szy­bkiej reakcji funkcjonar­iuszy nie doszło do kole­jnej tragedii.

fot. policja.waw.pl

fot. policja.waw.pl

Dzisi­aj w nocy polic­jan­ci otrzy­mali zgłosze­nie o tonącej w Wiśle oso­bie. Funkcjonar­iusze pojaw­ili się w rejonie Mostu Śred­ni­cowego, gdzie miało mieć miejsce zdarze­nie już po 5 min­u­tach i w nur­cie rze­ki zauważyli mężczyznę. Mundurowi naty­ch­mi­ast wciągnęli go na pokład łodzi i udzielili mu pomo­cy przedm­e­dy­cznej, okry­wa­jąc kocem ter­micznym. Mężczyz­na był skra­jnie wycz­er­pa­ny i wyz­iębiony – infor­mu­je polic­ja.
Dzię­ki szy­bkiej reakcji polic­jan­tów nie doszło do tragedii. 28-latek został przewieziony przez załogę pogo­towia ratunkowego do szpi­ta­la. Po raz kole­jny polic­ja przy­pom­i­na, że nasze bez­pieczeńst­wo nad wodą zależy w dużej mierze od nas samych. W wielu przy­pad­kach, aby ustrzec się przed tragedią, wystar­czy zachowanie więk­szej ostrożnoś­ci oraz przestrze­ganie zasad bez­piecznego korzys­ta­nia z kąpieli wod­nych.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.