Ugodził nożem współlokatora i uciekł. Poszło o pieniądze

Policjanci z komi­sa­ria­tu kole­jo­we­go po otrzy­ma­niu infor­ma­cji od funk­cjo­na­riu­szy z Targówka zatrzy­ma­li męż­czy­znę podej­rza­ne­go o pchnię­cie nożem 19-latka.

Fot. KSP

Fot. KSP

Do zda­rze­nia doszło w jed­nym z miesz­kań przy ul. Łojewskiej. Z usta­leń poli­cjan­tów pro­wa­dzą­cych tą spra­wę wyni­ka, że Patrick O. upo­mniał się o dług od swo­je­go młod­sze­go współ­lo­ka­to­ra. Pomiędzy męż­czy­zna­mi doszło do sprzecz­ki i „ostrej” wymia­ny zdań. W pew­nej chwi­li Patrick O. ugo­dził nożem w ple­cy 19-lat­ka, a następ­nie uciekł. Pokrzywdzony sam wezwał pogo­to­wie i Policję. Ci byli na miej­scu już po kil­ku minu­tach. Mężczyzna tra­fił do szpi­ta­la, gdzie prze­szedł operację.

Policjanci natych­miast pod­ję­li dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do zatrzy­ma­nia spraw­cy tego zda­rze­nia. Komunikat zawie­ra­ją­cy ryso­pis napast­ni­ka tra­fił do wszyst­kich jed­no­stek poli­cji w gar­ni­zo­nie sto­łecz­nym. Funkcjonariusze szcze­gól­ną kon­tro­lą obję­li cią­gi komu­ni­ka­cyj­ne oraz dwor­ce kole­jo­we. Policjanci podej­rze­wa­li, że męż­czy­zna będzie chciał wró­cić do miej­sca zamiesz­ka­nia. Dzięki spraw­nym i traf­nym usta­le­niom poli­cjan­tów z Targówka oraz natych­mia­sto­wej reak­cji na infor­ma­cję funk­cjo­na­riu­szy z komi­sa­ria­tu kole­jo­we­go, 20-lat­ka zatrzy­ma­no na Dworcu Wschodnim. Mundurowi zabez­pie­czy­li rów­nież nóż, któ­ry posłu­żył Patrickowi O. do popeł­nie­nia tego przestępstwa.

Po prze­słu­cha­niu wszyst­kich osób mogą­cych mieć infor­ma­cje w tej spra­wie i zebra­niu mate­ria­łów dowo­do­wych poli­cjan­ci dopro­wa­dzi­li Patricka O. do pro­ku­ra­tu­ry, gdzie usły­szał zarzut, iż dzia­ła­jąc w zamia­rze bez­po­śred­nim usi­ło­wał spo­wo­do­wać cięż­ki uszczer­bek na zdro­wiu real­nie zagra­ża­ją­cy życiu 19-lat­ka. Na wnio­sek pro­ku­ra­to­ra oraz śled­czych z Targówka sąd rejo­no­wy zasto­so­wał trzy­mie­sięcz­ny areszt wobec męż­czy­zny. Teraz męż­czyź­nie gro­zi kara do 10 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.