Ugodził nożem współlokatora i uciekł. Poszło o pieniądze

Polic­jan­ci z komis­ariatu kole­jowe­go po otrzy­ma­niu infor­ma­cji od funkcjonar­iuszy z Targówka zatrzy­mali mężczyznę pode­jrzane­go o pch­nię­cie nożem 19-latka.

Fot. KSP

Fot. KSP

Do zdarzenia doszło w jed­nym z mieszkań przy ul. Łojew­skiej. Z ustaleń polic­jan­tów prowadzą­cy­ch tą sprawę wynika, że Patrick O. upom­ni­ał się o dług od swo­je­go młod­sze­go współloka­tora. Pomiędzy mężczyz­nami doszło do sprzeczki i „ostrej” wymi­any zdań. W pewnej chwili Patrick O. ugodz­ił nożem w ple­cy 19-latka, a następ­nie uciekł. Pokrzy­wd­zony sam wezwał pogo­towie i Policję. Ci byli na miejs­cu już po kilku min­u­tach. Mężczyz­na trafił do szpi­ta­la, gdzie przeszedł oper­ację.
Polic­jan­ci naty­ch­mi­ast pod­jęli dzi­ała­nia zmierza­jące do zatrzy­ma­nia spraw­cy tego zdarzenia. Komu­nikat zaw­ier­a­ją­cy rysopis napast­nika trafił do wszys­t­kich jed­nos­tek policji w gar­ni­zonie stołecznym. Funkcjonar­iusze szczegól­ną kon­trolą objęli ciągi komu­nika­cyjne oraz dworce kole­jowe. Polic­jan­ci pode­jrze­wali, że mężczyz­na będzie chci­ał wró­cić do miejs­ca zamieszka­nia. Dzięki sprawnym i trafnym ustal­e­niom polic­jan­tów z Targówka oraz naty­ch­mi­as­towej reakcji na infor­ma­cję funkcjonar­iuszy z komis­ariatu kole­jowe­go, 20-latka zatrzy­mano na Dwor­cu Wschod­nim. Mundurowi zabez­pieczyli również nóż, który posłużył Patrick­owi O. do popełnienia tego przestępst­wa.

Po przesłucha­niu wszys­t­kich osób mogą­cy­ch mieć infor­ma­c­je w tej spraw­ie i zebra­niu mate­ri­ałów dowodowych polic­jan­ci doprowadzili Patricka O. do proku­ratu­ry, gdzie usłyszał zarzut, iż dzi­ała­jąc w zami­arze bezpośred­nim usiłował spowodować ciężki uszczer­bek na zdrow­iu real­nie zagraża­ją­cy życiu 19-latka. Na wniosek proku­ra­tora oraz śled­czy­ch z Targówka sąd rejonowy zas­tosował trzymiesięczny areszt wobec mężczyzny. Ter­az mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.