Ukradł telefon w autobusie. Teraz będzie pracował 12 miesięcy

Północ­no­pras­cy polic­jan­ci z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu zatrzy­mali 30-lat­ka pode­jrzanego o kradzież. Mężczyz­na wyko­rzys­tu­jąc nieuwagę pasażer­ki auto­busu miejskiego, z bocznej kieszeni tore­b­ki skradł tele­fon o wartoś­ci 650 zło­tych.


Fot. Pix­abay

Tydzień temu do komendy przy ul. Jagiel­lońskiej zgłosiła się pokrzy­wd­zona, która powiadomiła, że została okradziona. Z zez­nań kobi­ety wynikało, że do zdarzenia doszło pod­czas prze­jaz­du auto­busem miejskim. Nieuwagę 28-let­niej pasażer­ki wyko­rzys­tał spraw­ca, który z bocznej kieszeni jej tore­b­ki skradł tele­fon warty 650 zło­tych.


W trak­cie dal­szych czyn­noś­ci, w jed­nym z północ­no­pras­kich lom­bardów polic­jan­ci zabez­pieczyli skradziony tele­fon. Dzię­ki pro­fesjon­al­nie wyko­nanej pra­cy oper­a­cyjnej ustalili również osobę odpowiedzial­ną za kradzież. Pode­jrze­wanym mężczyzną okazał się 30-let­ni Piotr K. Mężczyz­na był już wcześniej karany i odsi­ady­wał wyrok za rozbo­je.

Odzyskane mie­nie wró­ciło do pra­wowitej właś­ci­ciel­ki, a 30-latek usłyszał zarzu­ty, do których się przyz­nał i dobrowol­nie pod­dał karze 12 miesię­cy ograniczenia wol­noś­ci z obow­iązkiem kon­trolowanej nieod­płat­nej pra­cy na cel wyz­nac­zony przez sąd, w wymi­arze 40 godzin miesięcznie.

Polic­jan­ci radzą, jak ustrzec się przed kies­zonkow­cem:

  • powin­niśmy mieć cały czas w zasięgu wzroku bagaż przy wsi­ada­niu do zatłoc­zonego auto­busu, tramwa­ju, czy pociągu,
  • należy dobrze zabez­pieczyć nos­zone przy sobie doku­men­ty i pieniądze,
  • pieniądze trzy­ma­jmy przy sobie w dwóch miejs­cach – poz­woli to zmniejszyć ryzyko utraty całej kwoty,
  • nie należy demon­strować zawartoś­ci port­fela, gdy widzą to przy­pad­kowe oso­by,
  • powin­niśmy zwró­cić szczegól­ną uwagę na oso­by zna­j­du­jące się obok nas,
  • w tramwa­jach, auto­busach lub pocią­gach powin­niśmy wybier­ać zawsze miejsce w pobliżu znanych osób lub kieru­jącego – unika­jmy pustych przedzi­ałów w pociągu,
  • nie naw­iązu­jmy przy­god­nych zna­jo­moś­ci,
  • nie zasyp­i­a­jmy podróżu­jąc pub­liczny­mi środ­ka­mi komu­nikacji,
  • klucze do mieszka­nia powin­niśmy nosić w innym miejs­cu niż doku­men­ty z adresem – jeżeli złodziej zdobędzie taki kom­plet może okraść mieszkanie zan­im oso­ba poszkodowana zdąży zareagować.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.