Ukradł torebkę z portfelem i dokumentami. Rozpoznajecie go?

[AKTUALIZACJA] Po naszej publi­ka­cji męż­czy­zna sam zgło­sił się na poli­cję w związ­ku z czym jego wize­ru­nek został zasłonięty.

Policjanci z moko­tow­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie kra­dzie­ży. Kamery moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek oso­by, któ­ra może mieć z tym zwią­zek. Każdy, kto roz­po­zna­je tego męż­czy­znę pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Malczewskiego 3÷5÷7.

Fot. KSP

Do zda­rzeń doszło 26 listo­pa­da bie­żą­ce­go roku. Nieznany dotąd spraw­ca doko­nał kra­dzie­ży toreb­ki z zawar­to­ścią dwóch tele­fo­nów komór­ko­wych oraz doku­men­tów. Kamera moni­to­rin­gu zare­je­stro­wa­ła praw­do­po­dob­ne wize­ru­nek oso­by, któ­ra może mieć z tym związek.

Każdy, kto roz­po­zna­je tego męż­czy­znę pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Malczewskiego 3÷5÷7.

Informacje moż­na prze­ka­zać dzwo­niąc na numer 2260 392 37 albo w for­mie elek­tro­nicz­nej pisząc na adres: oficer.​prasowy.​krp2​@​ksp.​policja.​gov.​pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.