UWAGA DRASTYCZNE! Powiesił psa na ciągniku. Świadkowie poszukiwani! [WIDEO 18+]

Do dra­stycz­ne­go zda­rze­nia doszło w pobli­żu Karczewa nie­da­le­ko Warszawy. Nieznany spraw­ca powie­sił na cią­gni­ku psa, dopro­wa­dza­jąc do jego śmier­ci. Policja ma tabli­ce reje­stra­cyj­ne spraw­cy, ale podob­no nie jest w sta­nie go namierzyć.

Sprawę nagło­śni­ła Fundacja Zwierzęca Polana:

„Kochani! W dal­szym cią­gu pro­si­my Was o pomoc w spra­wie, któ­ra wczo­raj nas wszyst­kich zbul­wer­so­wa­ła. Musimy zadzia­łać wspól­nie, aby nie pozwo­lić służ­bom na zlek­ce­wa­że­nie wczo­raj­sze­go zda­rze­nia. W roz­mo­wie z naszą wolon­ta­riusz­ką jeden z poli­cjan­tów z Komendy w Karczewie stwier­dził, że „… robi­my burzę, a być może wła­ści­ciel po pro­stu jechał pocho­wać psa”!
Dlatego pro­si­my Was o to, aby­śmy wspól­nie dali do zro­zu­mie­nia wła­dzom, że nie zga­dza­my się na pozo­sta­wie­nie spra­wy zamor­do­wa­ne­go psa bez kon­se­kwen­cji dla opraw­cy zwierzęcia!
Już nie raz akcje mailin­go­we przy­nio­sły sku­tek! Tym razem rów­nież tak będzie! Pokażmy urzęd­ni­kom, że nie pozwo­li­my, aby spra­wę zamie­cio­no pod dywan!
Poniżej poda­je­my adre­sy mailo­we do urzę­dów oraz przy­kła­do­we tre­ści wiadomości.
Wójt gmi­ny Osieck
e- mail: wojt@​gminaosieck.​pl
Szanowna Pani Wójt,
11 sierp­nia 2017 r. na tere­nie Pani gmi­ny doszło do bul­wer­su­ją­ce­go zda­rze­nia. Nieznany spraw­ca powie­sił na cią­gni­ku psa, dopro­wa­dza­jąc w ten spo­sób do jego śmier­ci. Być może wcze­śniej zwie­rzę zosta­ło bru­tal­nie pobi­te. Policja ma trud­no­ści w usta­le­niu wła­ści­cie­la pojaz­du, choć od świad­ka zda­rze­nia otrzy­ma­ła numer rejestracyjny.
Dlatego zwra­cam się z proś­bą o reak­cję i pomoc w uję­ciu sprawcy.
Komenda Rejonowa w Karczewie
e-mail: dyżurny.kp-karczew@ksp.policja.gov.pl
Szanowni Państwo,
Zwracam się z proś­bą o usta­le­nie toż­sa­mo­ści spraw­cy zamor­do­wa­nia psa, któ­re mia­ło miej­sce 11 sierp­nia 2017 r. na tere­nie gmi­ny Osieck. Nie przyj­mu­ję do wia­do­mo­ści fak­tu, że nie macie Państwo moż­li­wo­ści przy­pi­sa­nia, poda­ne­go przez świad­ka zda­rze­nia- nume­ru reje­stra­cyj­ne­go do kon­kret­nej osoby.
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
kancelaria@​ksp.​policja.​gov.​pl
Szanowni Państwo,
11 sierp­nia 2017 r. na tere­nie gmi­ny Osieck (pomię­dzy miej­sco­wo­ścia­mi Górki a Sobienki doszło do bul­wer­su­ją­ce­go zda­rze­nia. Nieznany spraw­ca powie­sił na cią­gni­ku psa, dopro­wa­dza­jąc w ten spo­sób do jego śmier­ci. Być może wcze­śniej zwie­rzę zosta­ło bru­tal­nie pobi­te. Policja ma trud­no­ści w usta­le­niu wła­ści­cie­la pojaz­du, choć od świad­ka zda­rze­nia otrzy­ma­ła numer rejestracyjny.
Dlatego zwra­cam się z proś­bą o nad­zór nad poli­cją w Karczewie i dopil­no­wa­nie, aby spra­wa nie zosta­ła przez funk­cjo­na­riu­szy zlek­ce­wa­żo­na”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.