Wprowadzili w błąd urzędnika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, by dostać się do Szwecji

Przy­latu­ją­cych ze Szwecji oby­wa­teli Uzbek­istanu oraz Kir­gis­tanu zatrzy­mali funkcjonar­iusze z Placów­ki Straży Granicznej Warsza­wa-Mod­lin. Oby­d­waj wyłudzili poświad­czenia nieprawdy.

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Fot. Nad­wiślańs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej

Oby­d­waj mężczyźni posi­adali nieważne wizy. Pier­wszy z nich pol­ską a dru­gi litewską. W ich pasz­por­tach zamieszc­zone były też pieczę­cie Woje­w­ody Mazowieck­iego potwierdza­jące złoże­nie wniosków o pobyt cza­sowy. Po sprawdze­niu cud­zoziem­ców w bazie POBYT okaza­ło się, że zostały im udzielone zez­wole­nia na zamieszkanie na czas oznac­zony w celu wykony­wa­nia pra­cy oraz wydane kar­ty poby­tu, które nie zostały jeszcze ode­brane. Fakt, że oby­d­waj mieli wyku­pi­one bile­ty powrotne do Szwecji świad­czą, że przy­jechali do Pol­s­ki w celu odbioru tytułu poby­towego, a brak wiedzy na tem­at pra­cy i miejs­ca zamieszka­nia świad­czą, że nie pracu­ją i nie prze­by­wa­ją w Polsce.
Wobec oby­d­wu zatrzy­manych zostało wszczęte postępowanie przy­go­towaw­cze z uwa­gi na fakt, że wyłudzili poświad­cze­nie nieprawdy przez pod­stęp­ne wprowadze­nie w błąd funkcjonar­iusza pub­licznego (art. 272 kk), co do fak­ty­cznego celu wyda­nia zez­wole­nia na pobyt cza­sowy. Oby­d­waj przyz­nali się do zarzu­canego czynu i dobrowol­nie pod­dali karze grzy­wny.

Komen­dant Placów­ki Straży Granicznej Warsza­wa-Mod­lin wydał zatrzy­manym cud­zoziem­com decyz­je zobow­iązu­jące do powro­tu w ter­minie 15 dni z zakazem ponownego wjaz­du na tery­to­ri­um RP przez okres 1 roku.

Po zakończe­niu czyn­noś­ci służbowych mężczyźni zostali zwol­nieni.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.