Wprowadzili w błąd urzędnika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, by dostać się do Szwecji

Przylatujących ze Szwecji oby­wa­te­li Uzbekistanu oraz Kirgistanu zatrzy­ma­li funk­cjo­na­riu­sze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin. Obydwaj wyłu­dzi­li poświad­cze­nia nieprawdy.

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Obydwaj męż­czyź­ni posia­da­li nie­waż­ne wizy. Pierwszy z nich pol­ską a dru­gi litew­ską. W ich pasz­por­tach zamiesz­czo­ne były też pie­czę­cie Wojewody Mazowieckiego potwier­dza­ją­ce zło­że­nie wnio­sków o pobyt cza­so­wy. Po spraw­dze­niu cudzo­ziem­ców w bazie POBYT oka­za­ło się, że zosta­ły im udzie­lo­ne zezwo­le­nia na zamiesz­ka­nie na czas ozna­czo­ny w celu wyko­ny­wa­nia pra­cy oraz wyda­ne kar­ty poby­tu, któ­re nie zosta­ły jesz­cze ode­bra­ne. Fakt, że oby­dwaj mie­li wyku­pio­ne bile­ty powrot­ne do Szwecji świad­czą, że przy­je­cha­li do Polski w celu odbio­ru tytu­łu poby­to­we­go, a brak wie­dzy na temat pra­cy i miej­sca zamiesz­ka­nia świad­czą, że nie pra­cu­ją i nie prze­by­wa­ją w Polsce.

Wobec oby­dwu zatrzy­ma­nych zosta­ło wsz­czę­te postę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze z uwa­gi na fakt, że wyłu­dzi­li poświad­cze­nie nie­praw­dy przez pod­stęp­ne wpro­wa­dze­nie w błąd funk­cjo­na­riu­sza publicz­ne­go (art. 272 kk), co do fak­tycz­ne­go celu wyda­nia zezwo­le­nia na pobyt cza­so­wy. Obydwaj przy­zna­li się do zarzu­ca­ne­go czy­nu i dobro­wol­nie pod­da­li karze grzywny.

Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wydał zatrzy­ma­nym cudzo­ziem­com decy­zje zobo­wią­zu­ją­ce do powro­tu w ter­mi­nie 15 dni z zaka­zem ponow­ne­go wjaz­du na tery­to­rium RP przez okres 1 roku.

Po zakoń­cze­niu czyn­no­ści służ­bo­wych męż­czyź­ni zosta­li zwolnieni.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.