Wyłączą kilkanaście ulic w tym most. Już w niedzielę maraton!

W niedzielę, 23 kwiet­nia, w godz. 9.00 – 14.30, odbędzie się Orlen War­saw Marathon. Na czas imprezy częś­ciowo wyłąc­zonych z ruchu będzie kilka­naś­cie ulic, m.in.: Wybrzeże Szczecińskie, most Świę­tokrzys­ki, Puławska, al. KEN, Jana III Sobieskiego. Zwężona będzie Wisłostra­da.

Fot. Orlen
Start i meta biegu zna­jdą się na ul. Wybrzeże Szczecińskie przed Sta­dionem PGE Nar­o­dowym. Ze wzglę­du na mon­taż sce­ny odcinek od mostu Józe­fa Poni­a­towskiego do mostu Świę­tokrzyskiego będzie wyłąc­zony z ruchu i parkowa­nia od godz. 6.30 do godz. 16.15. Uczest­ni­cy Orlen War­saw Marathon wys­tar­tu­ją w niedzielę o godz. 9.00 z ul. Wybrzeże Szczecińskie. Wraz z przemieszczaniem się bie­gaczy sukcesy­wnie będą wyłączane z ruchu kole­jne ulice:

• most Świę­tokrzys­ki jezd­nia w kierunku Pow­iśla wyłąc­zona z ruchu w godz. 8.25 – 9.30,
• Wybrzeże Koś­ciuszkowskie jezd­nia w kierunku Wilanowa na odcinku od skrzyżowa­nia z mostem Świę­tokrzyskim do mostu Śląsko-Dąbrowskiego wyłąc­zona z ruchu w godz. 8.20 – 9.45,
• Wybrzeże Gdańskie jezd­nia w kierunku Wilanowa na odcinku od skrzyżowa­nia z ul. Boleść do skrzyżowa­nia z ul. R. San­gusz­ki wyłąc­zona z ruchu w godz. 8.25 – 9.30,
• Kon­wik­tors­ka wyłąc­zona z ruchu w godz. 8.05 – 10.00,
• Bonifrater­s­ka, Miodowa, Krakowskie Przed­mieś­cie i Nowy Świat wyłąc­zone z ruchu w godz. 8.30 – 10.20 (uwa­ga, w momen­cie prze­b­ie­ga­nia przez ron­do gen. Ch. de Gaulle’a ruch wstrzy­many zostanie także w Al. Jero­zolim­s­kich),
• Al. Ujaz­dowskie na odcinku od pl. Trzech Krzyży do pl. Na Roz­drożu i al. J.Ch. Szucha wyłąc­zone z ruchu w godz. 8.30 – 10.40,
• Puławska jezd­nia w kierunku cen­trum od skrzyżowa­nia z ul. Gowor­ka do skrzyżowa­nia z ul. Domaniewską wyłąc­zona z ruchu w godz. 8.40 – 11.05 (ruch tramwa­jowy odby­wa się cały czas; uwa­ga, ruch zostanie wstrzy­many na pl. Unii Lubel­skiej w momen­cie prze­b­ie­ga­nia przez niego bie­gaczy),
• Bukow­ińs­ka i Rol­na (jezd­nia w kierunku cen­trum) wyłąc­zone z ruchu w godz. 8.55 – 11.15,
• al. Komisji Edukacji Nar­o­dowej jezd­nia w kierunku cen­trum na odcinku od ul. Dolina Służewiec­ka do ul. I. Gand­hi wyłąc­zona z ruchu w godz. 8.50 – 11.35,
• I. Gand­hi jezd­nia w kierunku ul. J. Rosoła wyłąc­zona z ruchu w godz. 9.00 – 11.40,
• J. Rosoła jezd­nia w kierunku Lasu kaback­iego do ul. Wąwozowej wyłąc­zona z ruchu w godz. 9.05 – 12.00,
• Relak­sowa, Nowoursyn­ows­ka, Rzekot­ki, Pod­grzy­bków, Gąsek, Przeko­r­na wyłąc­zone z ruchu w godz. 9.10 – 12.10,
• ciąg pies­zo-rowerowy wzdłuż ulic Ł. Drewny i Przy­czółkowej,
• al. Wilanows­ka jezd­nia w kierunku Moko­towa na odcinku między ul. Wiert­niczą i ul. Jana III Sobieskiego wyłąc­zona z ruchu w godz. 10.10 – 13.00,
• Jana III Sobieskiego i Bel­wed­er­s­ka jezd­nie w kierunku cen­trum na odcinku od skrzyżowa­nia z al. Wilanowską do skrzyżowa­nia z ul. J. Gaga­ri­na wyłąc­zone z ruchu w godz. 10.15 – 14.00 (uwa­ga, bie­gacze skręcą w al. W. Witosa w stronę mostu Siekierkowskiego, a następ­nie w ul. L. van Beethove­na),
• J. Gaga­ri­na (jezd­nia w kierunku ul. Czer­ni­akowskiej), Pod­chorążych i T. Suligowskiego wyłąc­zone z ruchu w godz. 10.30 – 14.15,
• Czer­ni­akows­ka, Solec, Wioślars­ka – jeden pas jezd­ni w kierunku Wilanowa (na odcinku od ul. T. Suligowskiego do ul. S. Jaracza) oraz ul. Wybrzeże Koś­ciuszkowskie (od ul. S. Jaracza do mostu Świę­tokrzyskiego) zamknięte w godz. 10.35 – 14.40,
• most Świę­tokrzys­ki jezd­nia w kierunku Pra­gi wyłąc­zona z ruchu w godz. 10.35 – 14.50.

Orlen War­saw Marathon będą towarzyszyły dwie imprezy. W sobotę, 22 kwiet­nia w godz­i­nach 16.00 – 17.00 zamknię­ta będzie ul. Myśli­wiec­ka ze wzglę­du na orga­ni­za­cję Orlen War­saw Games. Nato­mi­ast w niedzielę, 23 kwiet­nia odbędzie się Bieg Oshee na 10 km. Uczest­ni­cy tego biegu również wys­tar­tu­ją z ul. Wybrzeże Szczecińskie sprzed Sta­dionu PGE Nar­o­dowego i pobieg­ną w kierunku Gocław­ia. Wraz z przemieszczaniem się bie­gaczy sukcesy­wnie będą wyłączane z ruchu kole­jne ulice:

• Wał Miedzeszyńs­ki jezd­nia w stronę Wawra na odcinku od mostu Józe­fa Poni­a­towskiego do skrzyżowa­nia z ul. gen. A.E. Fiel­dor­fa „Nila” wyłąc­zona z ruchu w godz. 8.50 – 10.00,
• gen. A.E. Fiel­dor­fa „Nila” jezd­nia w kierunku ul. Ostro­bram­skiej na odcinku od skrzyżowa­nia z ul. Wał Miedzeszyńs­ki do skrzyżowa­nia z ul. gen. T. Bora-Komorowskiego wyłąc­zona z ruchu w godz. 8.55 – 10.05,
• gen. T. Bora-Komorowskiego, Egip­s­ka wyłąc­zone z ruchu na odcinku do skrzyżowa­nia z ul. Ateńską w godz. 9.00 – 10.25,
• Ateńs­ka wyłąc­zona z ruchu na odcinku do skrzyżowa­nia z ul. Bruk­sel­ską w godz. 9.05 – 10.25,
• Bruk­sel­s­ka, Parys­ka wyłąc­zone z ruchu na odcinku od skrzyżowa­nia z ul. Paryską do skrzyżowa­nia z ul. Zwycięzców w godz. 9.10 – 10.30,
• Zwycięzców wyłąc­zona z ruchu na odcinku od skrzyżowa­nia z ul. Saską do skrzyżowa­nia z ul. Wał Miedzeszyńs­ki w godz. 9.10 – 10.40,
• Wał Miedzeszyńs­ki jezd­nia w stronę mostu Świę­tokrzyskiego od skrzyżowa­nia z ul. Zwycięzców do wjaz­du na most Józe­fa Poni­a­towskiego wyłąc­zona z ruchu w godz. 9.00 – 10.40.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.