Wyrok ws. „małej” Ustawy Reprywatyzacyjnej opublikowany! Prezydent musi ją podpisać

Rząd opub­likował wyrok Try­bunału Kon­sty­tucyjnego ws. ustawy repry­watyza­cyjnej. Ter­az Prezy­dent Andrzej Duda będzie zmus­zony ją pod­pisać.

Fot. Pixabay / Monitor Polski

Fot. Pix­abay / Mon­i­tor Pol­s­ki

Ustawę przegłosował rząd poprzed­niej kadencji, ale z powodu wąt­pli­woś­ci, Prezy­dent Bro­nisław Komorows­ki skierował ją do Try­bunału Kon­sty­tucyjnego. Ter­az try­bunał orzekł, że ustawa jest zgod­na z kon­sty­tucją, a Pre­mier Bea­ta Szy­dło nakaza­ła opub­likowanie wyrok w Mon­i­torze Pol­s­ki. Oblig­u­je to Prezy­den­ta Andrze­ja Dudę do jej pod­pisa­nia.
Ustawa ma za zadanie ure­g­u­lować odd­awanie grun­tów i odszkodowań za grunty, które władza zawłaszczył wprowadza­jąc Dekret Bieruta. Po pier­wsze więc ukró­cono dzi­ałal­ność kura­torów, którzy wys­tępowali w imie­niu osób doma­ga­ją­cych się zwro­tu grun­tów. Kura­torem mógł bowiem być każdy – wystar­czyło znaleźć pustą nieru­chomość i wys­tąpić do sądu o reprezen­towanie właś­ci­ciela. Prob­lem w tym, że właś­ci­ciele mogą dawno już nie żyć. Dlat­ego też jeżeli w isto­cie tak jest, zwrot grun­tu się nie należy. Po drugie i najważniejsze, mias­to zwol­nione jest z odd­awa­nia grun­tów, których właś­ci­ciele nie żyją. Mias­to wzy­wa więc byłego właś­ci­ciela do ure­g­u­lowa­nia spraw grun­towych. Jeżeli ten nie odpowie w ciągu pół roku, grunt na stałe prze­j­mu­je mias­to.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.