Wyrok ws. „małej” Ustawy Reprywatyzacyjnej opublikowany! Prezydent musi ją podpisać

Rząd opu­bli­ko­wał wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. usta­wy repry­wa­ty­za­cyj­nej. Teraz Prezydent Andrzej Duda będzie zmu­szo­ny ją podpisać.

Fot. Pixabay / Monitor Polski

Fot. Pixabay / Monitor Polski

Ustawę prze­gło­so­wał rząd poprzed­niej kaden­cji, ale z powo­du wąt­pli­wo­ści, Prezydent Bronisław Komorowski skie­ro­wał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz try­bu­nał orzekł, że usta­wa jest zgod­na z kon­sty­tu­cją, a Premier Beata Szydło naka­za­ła opu­bli­ko­wa­nie wyrok w Monitorze Polski. Obliguje to Prezydenta Andrzeja Dudę do jej podpisania.

Ustawa ma za zada­nie ure­gu­lo­wać odda­wa­nie grun­tów i odszko­do­wań za grun­ty, któ­re wła­dza zawłasz­czył wpro­wa­dza­jąc Dekret Bieruta. Po pierw­sze więc ukró­co­no dzia­łal­ność kura­to­rów, któ­rzy wystę­po­wa­li w imie­niu osób doma­ga­ją­cych się zwro­tu grun­tów. Kuratorem mógł bowiem być każ­dy – wystar­czy­ło zna­leźć pustą nie­ru­cho­mość i wystą­pić do sądu o repre­zen­to­wa­nie wła­ści­cie­la. Problem w tym, że wła­ści­cie­le mogą daw­no już nie żyć. Dlatego też jeże­li w isto­cie tak jest, zwrot grun­tu się nie nale­ży. Po dru­gie i naj­waż­niej­sze, mia­sto zwol­nio­ne jest z odda­wa­nia grun­tów, któ­rych wła­ści­cie­le nie żyją. Miasto wzy­wa więc byłe­go wła­ści­cie­la do ure­gu­lo­wa­nia spraw grun­to­wych. Jeżeli ten nie odpo­wie w cią­gu pół roku, grunt na sta­łe przej­mu­je miasto.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.