„Za tydzień zniknie stary Łazienkowski”. Wykonawca na finiszu prac

Można? Można! Tak w skró­cie opi­sać nale­ży eks­pre­so­we pra­ce nad odbu­do­wą Mostu Łazienkowskiego. Choć nie było łatwo, wszyst­ko wska­zu­je na to, że ter­min odda­nia mostu do użyt­ku zosta­nie dotrzymany.

Fot. Bilfinger Infrastructure

Przy oka­zji nie­we­so­łe­go zda­rze­nia na Moście Łazienkowskim, roz­ma­wia­li­śmy z Mateuszem Gdowskim, rzecz­ni­kiem pra­so­wym Bilfinger Infrastructure na temat wyko­ny­wa­nych prac:

„W przy­szłym tygo­dniu nasu­nie­my ostat­ni ele­ment mostu. Wtedy sta­ry Łazienkowski znik­nie z pano­ra­my Warszawy. Dla postron­ne­go obser­wa­to­ra nic się nie zmie­ni, bo kon­struk­cja wyglą­da z zewnątrz nie­mal identycznie”

Do koń­ca wrze­śnia zakoń­czyć ma się więc nasu­wa­nie, potem nale­ży most wykoń­czyć. Osiągnięcie prze­jezd­no­ści ma nastą­pić pod koniec paź­dzier­ni­ka, a więc zgod­nie z terminem.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.