„Za tydzień zniknie stary Łazienkowski”. Wykonawca na finiszu prac

Moż­na? Moż­na! Tak w skró­cie opisać należy ekspre­sowe prace nad odbu­dową Mostu Łazienkowskiego. Choć nie było łat­wo, wszys­tko wskazu­je na to, że ter­min odd­a­nia mostu do użytku zostanie dotrzy­many.





Fot. Bil­fin­ger Infra­struc­ture

Przy okazji niewe­sołego zdarzenia na Moś­cie Łazienkowskim, roz­maw­ial­iśmy z Mateuszem Gdowskim, rzecznikiem pra­sowym Bil­fin­ger Infra­struc­ture na tem­at wykony­wanych prac:

„W przyszłym tygod­niu nasuniemy ostat­ni ele­ment mostu. Wtedy stary Łazienkows­ki zniknie z panoramy Warsza­wy. Dla postron­nego obser­wa­to­ra nic się nie zmieni, bo kon­strukc­ja wyglą­da z zewnątrz niemal iden­ty­cznie”

Do koń­ca wrześ­nia zakończyć ma się więc nasuwanie, potem należy most wykończyć. Osiąg­nię­cie prze­jezd­noś­ci ma nastąpić pod koniec październi­ka, a więc zgod­nie z ter­minem.




komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.