Zaginął Dominik Radzik. Miał lecieć do Anglii, nie dodarł na lotnisko [ZDJĘCIE]

Policjanci, zaj­mu­ją­cy się na co dzień poszu­ki­wa­niem osób zagi­nio­nych, pro­wa­dzą spra­wę poszu­ki­waw­czą 37-let­nie­go Dominika Radzika, któ­ry wyszedł z domu w dniu 1 grud­nia 2015 roku i do dnia dzi­siej­sze­go nie wró­cił, ani też nie nawią­zał żad­ne­go kon­tak­tu z rodzi­ną i zna­jo­my­mi. Wszystkie oso­by mogą­ce pomóc w odna­le­zie­niu zagi­nio­ne­go, pro­szo­ne są o kon­takt z Komendą Rejonową Policji Warszawa VI, pod nume­rem tele­fo­nu 22 603−75−55 lub z naj­bliż­szą jed­nost­ką poli­cji na tere­nie całe­go kraju.

fot. KSP

fot. KSP

Dominik Radzik ma 37 lat i miesz­kał do tej pory w Warszawie. Mężczyzna ten 1 grud­nia 2015 r. wyszedł z domu, z zamia­rem wyjaz­du do Anglii, lecz nie dotarł na lot­ni­sko i do dnia dzi­siej­sze­go nie wró­cił i nie nawią­zał kon­tak­tu z rodziną.

Dominik Radzik jest wzro­stu oko­ło 178 cm, waży w gra­ni­cach 60 kg i jest szczu­płej budo­wy cia­ła. Ma krót­kie wło­sy w kolo­rze blond, nos skrzy­wio­ny w lewo, na sku­tek odnie­sio­ne­go ura­zu, bra­ki w uzę­bie­niu, czte­ry sutki.

W dniu zagi­nię­cia ubra­ny był w kurt­kę kolo­ru brą­zo­we­go z futrza­nym koł­nie­rzem, typu lot­ni­cze­go, spodnie dżin­so­we kolo­ru nie­bie­skie­go, buty spor­to­we z napi­sem „NIKE” kolo­ru zie­lo­ne­go, czap­kę weł­nia­ną kolo­ru czar­ne­go oraz czar­ny szalik.

Policjanci pro­szą o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny wszyst­kie oso­by, któ­re mogą znać miej­sce poby­tu zaginionego.

Można dzwo­nić na numer ofi­ce­ra dyżur­ne­go, 22 603 75 55 lub alar­mo­we 112 i 997, a tak­że napi­sać ema­il na adres: oficer.​prasowy.​krp6​@​ksp.​policja.​gov.​pl Można też zgło­sić się do każ­dej jed­nost­ki Policji w kraju.

Policjanci z Komendy na Pradze Północ obie­cu­ją spraw­dzić wszyst­kie infor­ma­cje oraz sygna­ły doty­czą­ce zagi­nio­ne­go Dominika Radzika.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.