Zanieczyszczone powietrze kosztuje Warszawę nawet 18 miliardów zł rocznie!

Por­tal Ter­az Środowisko opisał prob­lem zanieczyszczeń powi­etrza powołu­jąc się na Raport UN Glob­al Com­pact. W samej tylko Warsza­w­ie z powodu stęże­nia PM 2,5 utra­cono od 6 do nawet 18 mld zł!


Fot. Sylwia Hryszko. Zdjęcie nadesłane przez czytelniczkę

Fot. Syl­wia Hryszko. Zdję­cie nadesłane przez czytel­niczkę

Jak to możli­we? Raport wskazu­je, ze pyły przy­czy­ni­a­ją się do przed­w­czes­nych zgonów i chorób. To przekła­da się bezpośred­nio na kosz­ty: leczenia, nieobec­noś­ci w pra­cy, wydat­ki pub­liczne na świad­czenia i mniejszy wzrost PKB.


W Unii Europe­jskiej nieobec­ność z powodu chorób wywołanych wdy­chaniem PM 2,5 wynosi 16 mln dni rocznie, co przekła­da się na utratę 2,1 mld EUR. Doda­jmy, że jest to tylko ułamek kosztów, które ponoszą z tego powodu państ­wa wspól­no­ty.

W Warsza­w­ie całkowite kosz­ty zdrowotne wynoszą od 6 do nawet 18 mld zł rocznie. Warsza­wa poza Krakowem jest najbardziej zanieczyszc­zonym miastem w Polsce.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.