Zebrali już 5,5 mln. Zostało 1,8, by Emil mógł żyć. Mają na to dwa dni!

Rodz­ice Emi­la wpła­cili depozyt i wyz­nac­zono im ter­min. 20 czer­w­ca chło­piec ma prze­jść skom­p­likowaną oper­ację w Stanach Zjed­noc­zonych. Oper­ację, która uratu­je mu życie. Zebrali już naprawdę ogrom­ną kwotę. Do koń­ca zbiór­ki zostało zaled­wie dwa dni i 1,8 mln.

Fot. Facebook

Fot. Face­book

Chło­piec jest z Krakowa, ale cała Pol­s­ka wal­czy o jego życie. Ostat­ni raz uczynili to warsza­wscy mara­tończy­cy pod­czas Biegu 3 Maja. Bie­gacze w namio­cie PKO odbier­ali kartkę „Bieg­nę dla Emi­la”. Fun­dac­ja PKO Banku Pol­skiego zaan­gażowanie przelicza na darow­iz­nę. Darow­iz­na zostanie przekazana na kon­to orga­ni­za­cji, w której chło­piec jest podopiecznym – Fun­dacji Kawałek Nie­ba. Wtedy zostało 2,7 mln, ter­az 1,8 mln. Zebra­no więc pon­ad mil­ion zło­tych w nieco pon­ad miesiąc. Cza­su jed­nak nie ma.
Emi­la w walce wspier­a­ją wszys­tkie media m.in. TVN, który zro­bił repor­taż na tem­at chłop­ca w pro­gramie „Dzień Dobry TVN”. My też o nim napisal­iśmy i cho­ci­aż chło­piec jest z Krakowa, Warsza­w­ia­cy okaza­li mu wielkie serce. Ter­az prosimy o więcej. Szczegóły na tem­at leczenia Emi­la, jak i kon­to na które dokony­wać moż­na wpłat zna­j­du­je się na:
https://www.siepomaga.pl/emil

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.