Zepchnął go ze schodów. Pokrzywdzony stracił przytomność

Do zdarzenia doszło na początku październi­ka br. w prze­jś­ciu podziem­nym. Z ustaleń wyni­ka, że spraw­ca pod­czas kłót­ni i szarpaniny z pokrzy­wd­zonym, zepch­nął go ze schodów powodu­jąc u niego obraże­nia ciała. Nieprzy­tom­ny mężczyz­na został zabrany przez karetkę pogo­towia do szpi­ta­la.

Polic­jan­ci z wydzi­ału patrolowo-inter­wen­cyjnego z Woli, uzyskali infor­ma­cję, że w prze­jś­ciu podziem­nym doszło do awan­tu­ry pomiędzy dwoma mężczyz­na­mi, w wyniku której spraw­ca zepch­nął ze schodów pokrzy­wd­zonego. Ten trafił nieprzy­tom­ny do szpi­ta­la z obraże­ni­a­mi ciała. Do zdarzenia doszło w październiku br. przy uli­cy Wol­skiej. Wnikli­we ustal­e­nia mundurowych doprowadz­iły ich do ustal­e­nia mężczyzny pode­jrzanego o ciężkie uszkodze­nie ciała. W chwili inter­wencji, mężczyz­na na widok oznakowanego radiowozu, pod­jął próbę uciecz­ki. Po kilku min­u­tach krótkiego poś­cigu 35-latek został zatrzy­many. Okaza­ło się, że Kon­rad L. był już wcześniej karany za podob­ne przestępst­wo i w maju br. opuś­cił zakład karny. 35-latek trafił do pol­i­cyjnej celi.
Polic­jan­ci z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko życiu i zdrow­iu zgro­madzili mate­ri­ał dowodowy i przekaza­li pode­jrzanego w ręce proku­ra­to­ra. Kon­rad L. usłyszał zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała w warunk­ach recy­dy­wy. Decyzją sądu 35-latek został tym­cza­sowo aresz­towany na trzy miesiące. Ter­az może groz­ić mu kara do 15 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.