Powstaje plaża pod… Pałacem Kultury i Nauki!

Cztery piaszczyste boiska oraz miejs­ka plaża pow­sta­ją w samym cen­trum stol­i­cy – przed Pałacem Kul­tu­ry i Nau­ki. Warsza­w­ia­cy będą tu mogli zagrać w piłkę siatkową, nożną oraz bad­mintona. Ze sportowych, let­nich atrakcji będzie moż­na korzys­tać od czer­w­ca do wrześ­nia.

Fot. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Fot. Stołeczne Cen­trum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

„Chce­my zapro­ponować warsza­w­iakom odrobinę plażowej rekreacji w ser­cu mias­ta. Myślę, że będzie to doskon­ałe miejsce by zatrzy­mać się w codzi­en­nym pędzie i nie odd­ala­jąc od cen­trum odpocząć od wielkomiejskiego gwaru. Liczę, że mieszkań­cy naszego mias­ta będą chęt­nie korzys­tać z tej atrakcji” – mówi Han­na Gronkiei­wicz-Waltz, Prezy­dent m.st. Warsza­wy.
Plaża oraz boiska pow­staną w bezpośred­nim sąsiedztwie Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki, w pobliżu parku Świę­tokrzyskiego i uli­cy Marsza­łkowskiej. W obrę­bie boisk teren wysy­pa­ny zostanie 40-cen­tymetrową warst­wą piachu, a w stre­fie rekrea­cyjnej 25-cen­tymetrową. Do wyko­na­nia sezonowej stre­fy rekrea­cyjnej zostanie zuży­tych 750 metrów sześ­ci­en­nych piasku, co w przy­bliże­niu daje blisko 1000 ton!

W skład kom­plek­su sportowego wejdą:

boisko do pił­ki nożnej plażowej (33m x 17m);
boisko do pił­ki siatkowej plażowej (16m x 8m);
dwa boiska do bad­mintona (13,4m x 5,9m) oraz
plaża miejs­ka.
Boiska będą przy­go­towane do prowadzenia półpro­fesjon­al­nych roz­gry­wek. Otoczą je trzymetrowe siat­ki piłko-chwyty, a w ich zachod­niej częś­ci zostaną ustaw­ione try­buny dla 200 kibiców. Cały teren zostanie oświ­et­lony sześ­cioma przenośny­mi reflek­tora­mi, pozwala­ją­cy­mi na prowadze­nie roz­gry­wek także wiec­zorem.

Do dys­pozy­cji sportow­ców przy­go­towane zostanie również zaplecze – szat­nie oraz san­i­tari­aty. W spec­jal­nych bok­sach zlokali­zowane zostaną prze­bier­al­nie, natrys­ki i toale­ty.

W częś­ci rekrea­cyjnej dostęp­ne będą leża­ki, a także kom­ple­ty ogrodowych stołów i krze­seł. Wypocząć będzie moż­na także pod jed­nym z para­soli o trzymetrowej śred­ni­cy.

Wszys­tkie te atrakc­je będą dostęp­ne dla mieszkańców od czer­w­ca do połowy wrześ­nia.

Fot. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Fot. Stołeczne Cen­trum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.