Będzie biurowiec obok pomnika smoleńskiego? 17 mln zł w razie odmowy

Zbieg ulic Trębackiej i Focha

Zbieg ulic Trębackiej i Focha

Spadkobiercy dział­ki przy­le­ga­ją­cej do tej, na któ­rej ma powstać Pomnik Smoleński, chcą posta­wić na niej biu­ro­wiec. Radio RMF FM poda­ło, że budy­nek miał­by przy­sło­nić pomnik, a wła­ści­cie­le w razie odmow­nej decy­zji zagro­zi­li mia­stu wie­lo­mi­lio­no­wym odszko­do­wa­niem. Według mece­na­sa repre­zen­tu­ją­ce­go stro­nę, mogło­by to nawet być 17 mln zł.

Marcin Bajko, dyrek­tor Biura Gospodarki Nieruchomościami w ratu­szu, odpo­wie­dział już na to na łamach dzi­siej­sze­go wyda­nia „Gazety Stołecznej”:
„Nie wiem, co opo­wia­da publicz­nie pan mece­nas, ale nie ma mowy o żad­nym odszko­do­wa­niu. Oddamy tam to, co da się zwró­cić w natu­rze. Przypominam, że część przed­wo­jen­nej nie­ru­cho­mo­ści to dziś dro­ga publicz­na, któ­ra nie pod­le­ga repry­wa­ty­za­cji. Sprawa jest w śród­miej­skim biu­rze architektury”

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.