Deweloper dewastuje wnętrze kamienicy Mirona Białoszewskiego

Stołeczna Wyborcza poin­for­mo­wa­ła wła­śnie o dewa­sta­cji sztu­ka­te­rii we wnę­trzu kamie­ni­cy Mirona Białoszewskiego przy ul. Poznańskiej 37. Stołeczny kon­ser­wa­tor zabyt­ków mimo samo­wo­li budow­la­nej zezwo­lił na kon­ty­nu­owa­nie prac.

Fot. Materiały projektanta

Fot. Materiały projektanta

O kamie­ni­cy było już gło­śno, kie­dy dewe­lo­per chciał usu­nąć zabyt­ko­wy piec kaflo­wy, a w jego miej­sce posta­wić win­dę. Interweniowało Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, dzię­ki któ­re­mu uda­ło się prze­su­nąć piec na inne miej­sce. Skontaktowaliśmy się ze sto­wa­rzy­sze­niem, by dowie­dzieć się czy i tym razem będzie inter­we­nio­wa­ło. Jak się dowie­dzie­li­śmy spo­łecz­ni­cy wie­dzą już o spra­wie, ale z powo­du sezo­nu urlo­po­we­go pod­czas któ­re­go ona wyni­kła mają zwią­za­ne ręce:

„Na pew­no będzie­my inter­we­nio­wać” – mówi Leszek Wiśniewski, któ­ry zaj­mu­je się spra­wa­mi Śródmieścia – „Kamienica jest podwój­nie cen­na. Po pierw­sze zacho­wał się cały kwar­tał. Po dru­gie po woj­nie wła­dza sku­wa­ła naj­czę­ściej sta­re, zabyt­ko­we ele­men­ty lub prze­ra­bia­ła budyn­ki na takie, któ­re pasu­ją do socre­ali­stycz­nej architektury.”

Co się tak napraw­dę sta­ło? Na to pyta­nie odpo­wia­da Agnieszkę Gocałek z Icon Real Estate. W ofi­cjal­nym sta­no­wi­sku wysła­nym sto­łecz­nej Gazecie czy­ta­my, że zdej­mo­wa­nie sztu­ka­te­rii odby­wa­ło się pod kon­tro­lą zatrud­nio­nych przez inwe­sto­ra „spe­cja­li­stów z odpo­wied­ni­mi kwa­li­fi­ka­cja­mi”: „Część sztu­ka­te­rii usu­nię­to z powo­du ogrom­nej degra­da­cji. Podczas kon­ser­wa­cji ‚in situ‘ kru­szy­ły się i odpa­da­ły. Dlatego na wnio­sek wykwa­li­fi­ko­wa­nej oso­by o dużym doświad­cze­niu nad­zo­ru­ją­cej pra­ce kon­ser­wa­tor­skie zosta­ła utwo­rzo­na na tere­nie budo­wy pra­cow­nia kon­ser­wa­tor­ska, któ­ra po inwen­ta­ry­zo­wa­niu pro­wa­dzi pra­ce kon­ser­wa­tor­skie i odtworzeniowe”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.