Wjechał przed skrzyżowanie i… zaczął kręcić „bączki” [WIDEO]

„Skrajna nie­od­po­wie­dzial­ność” to naj­lżej­sze ze słów, jakie ciśnie się na usta, kie­dy oglą­da się takie zacho­wa­nia na dro­dze. Film pocho­dzi z poło­wy sierp­nia, choć dopie­ro teraz kie­row­ca, któ­ry miał nagra­nie, zde­cy­do­wał się je opublikować.

Na nagra­niu widać, jak BMW z dość dużą pręd­ko­ścią wjeż­dża przed skrzy­żo­wa­nie, a następ­nie zaczy­na krę­cić „bącz­ki”, mimo, że zarów­no przed nim, za nim, jak i z boku sto­ją inne samo­cho­dy. Z naszej stro­ny komen­tarz jest zbęd­ny. Ocenę zacho­wa­nia kie­row­cy zosta­wia­my już Wam.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.