Dzik na środku placu zabaw [WIDEO]

Fot. Sławek Kińczyk / haloursynow.pl (za zgodą autora)

Fot. Sławek Kińczyk / haloursynow.pl (za zgo­dą autora)

Dziki co jakiś czas poja­wia­ją się w sto­li­cy, ale dość szyb­ko wra­ca­ją do lasu. Ten jed­nak posta­no­wił zostać nie­co dłu­żej. Mieszkańcy osie­dla przy Żabińskiego 2, spo­tka­li go wczo­raj na pla­cu zabaw. O spra­wie poin­for­mo­wał por­tal haloursynow.pl

Wezwano więc Eko Patrol Straży Miejskiej. Łowczy poda­li dzi­ko­wi śro­dek usy­pia­ją­cy w for­mie strza­łek, unie­ru­cho­mi­li go i prze­nie­śli za pomo­cą wanien­ki do vana. „Dzik tra­fi do ośrod­ka reha­bi­li­ta­cji w Powsinie” – poin­for­mo­wa­li. Dzięki uprzej­mo­ści por­ta­lu haloursynow.pl udo­stęp­nia­my film z akcji poniżej.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.