Jak powstawał mural Marszałka Piłsudskiego? [WIDEO]

Dzięki uprzej­mo­ści Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku mamy przy­jem­ność zapre­zen­to­wać jak powsta­wał mural Marszałka w cen­trum Warszawy.

Materiał na film krę­co­ny był przez 4 dni, następ­nie został zmon­to­wa­ny 93-sekun­do­wy mate­riał meto­dą poklat­ko­wą. Podczas reali­za­cji mura­lu zuży­li­śmy 150 litrów far­by i 60 pędz­li. Mural zain­au­gu­ro­wał akcję CO NA TO MARSZAŁEK? Obecność 4-metro­we­go Piłsudskiego w prze­strze­ni miej­skiej jest pre­tek­stem do zasta­no­wie­nia, jak wyglą­da współ­cze­sna Polska, z cze­go Marszałek był­by dum­ny, co by go zasko­czy­ło, a co zdzi­wi­ło?
Akcję pro­wa­dzi­my w social media – wystar­czy zro­bić zdję­cie i wrzu­cić na Instagram lub Facebook z hash­ta­giem #muzeum­pil­sud­ski.- mówi Mart Sypniewska z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Jak wyglą­da­ły pra­ce? Przekonajcie się oglą­da­jąc poniż­szy film:

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.