Kim są i jak wyglądają syreny odnalezione w Wiśle? [GALERIA]

Najpierw film wira­lo­wy, poka­zu­ją­cy wydo­by­cie syren z Wisły, potem wystą­pie­nie pre­zy­den­ta Jarosława Jóźwiaka, a na koń­cu akli­ma­ty­za­cja syren. Jak wyglą­da­ją i co o nich wiemy?

Fot. Anna Liminowicz

Fot. Anna Liminowicz

Aklimatyzacja syren to pro­jekt w ramach Festiwalu Nowi Warszawiacy to nowy pro­jekt Białołęckiego Ośrodka Kultury, Muzeum Woli, Odział Muzeum Warszawy, Miasta Stołecznego Warszawa oraz Domu Kultury Działdowska. Festiwal skła­da się z 3 fila­rów: ani­ma­cji spo­łecz­nych „Warszawa od środ­ka”, odby­wa­ją­cych się od lip­ca do paź­dzier­ni­ka 2015 na Woli i Białołęce, dzia­łań arty­stycz­nych (wrze­sień, paź­dzier­nik 2015) oraz debat, pane­li dys­ku­syj­nych i kon­fe­ren­cji nauko­wej (paź­dzier­nik-gru­dzień 2015). Różnorodne, inter­dy­scy­pli­nar­ne dzia­ła­nia odby­wa­ją­ce się w ramach Festiwalu są pró­bą zmie­rze­nia się z toż­sa­mo­ścią sto­li­cy, z ocze­ki­wa­nia­mi jej miesz­kań­ców i przy­jezd­nych, zawie­ra­ją kry­tycz­ną reflek­sję na temat zmian we współ­cze­snej Warszawie.

Festiwal skła­da się z 3 fila­rów: ani­ma­cji spo­łecz­nych „Warszawa od środ­ka”, odby­wa­ją­cych się od lip­ca do paź­dzier­ni­ka 2015 na Woli i Białołęce, dzia­łań arty­stycz­nych (wrze­sień, paź­dzier­nik 2015) oraz debat, pane­li dys­ku­syj­nych i kon­fe­ren­cji nauko­wej (paź­dzier­nik-gru­dzień 2015). Czeka nas więc jesz­cze masa atrak­cji. Wszystkie moż­na zoba­czyć na stro­nie wyda­rze­nia.

Fot. Anna Liminowicz

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.