Koniec z niezdrowymi przekąskami w szkolnych sklepikach. W życie wchodzą nowe przepisy

Koniec z chip­sa­mi, chrup­ka­mi, słod­ki­mi napo­ja­mi i loda­mi w szko­łach. Podczas Konferencji „Wiem, co jem – jak wdra­żać w szko­le od 1 wrze­śnia 2015 r. nowe pra­wo w zakre­sie żywie­nia?” przed­sta­wio­no nowy pro­gram wal­ki z oty­ło­ścią wśród dzieci.

Zdrowy sklepik szkolny. Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie

Zdrowy skle­pik szkol­ny. Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie

Nowe prze­pi­sy wcho­dzą w życie 1 wrze­śnia. Ministerstwo Zdrowia przy­go­to­wa­ło roz­po­rzą­dze­nie w któ­rym okre­ślo­no, jakie pro­duk­ty mogą być dopusz­czo­ne do sprze­da­ży w pla­ców­kach oświa­ty, a jakie są nie­do­zwo­lo­ne. Na liście szko­dli­wych skład­ni­ków zna­lazł się nie tyl­ko cukier i tłusz­cze, ale rów­nież sól i wie­le innych skład­ni­ków. Nowe prze­pi­sy nakła­da­ją też na szko­łę obo­wią­zek zapew­nie­nia uczniom dostę­pu do świe­żej wody pitnej.

Na Mazowszu odse­tek dzie­ci z oty­ło­ścią nale­ży do naj­więk­szych w całym kra­ju. Według nie­któ­rych danych to nawet 32 proc. wszyst­kich dzieci.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.