Mieszkanie dla młodych… z poprawczaka

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy

Warszawska Gazeta Wyborcza poin­for­mo­wa­ła o pilo­ta­żo­wym pro­gra­mie w sto­li­cy. Młodzi ludzie, któ­rzy wyj­dą z zakła­du popraw­cze­go dosta­ną miesz­ka­nie. Dzięki temu mają nauczyć się, jak samo­dziel­no­ści i pora­dzić z pro­ble­ma­mi. Projekt będzie pro­wa­dzi­ła Fundacja „Po dru­gie”. W związ­ku z tym Warszawa w Pigułce skon­tak­to­wa­ła się z Panią Agnieszką Sikorą, pre­ze­sem sto­wa­rzy­sze­nia, aby dowie­dzieć się jak najwięcej.

Fundacja ma zamiar wyna­jąć dwa, trzy­po­ko­jo­we miesz­ka­nia na wol­nym ryn­ku. W każ­dym z nich będzie miesz­ka­ło po trzy oso­by tej samej płci. Wiek miesz­kań­ców to 18–21 lat. Projekt został dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków m. St. Warszawy.

Każdy z wycho­wan­ków dosta­nie swo­je klu­cze. Mają sprzą­tać, goto­wać i par­ty­cy­po­wać w kosz­tach – oczy­wi­ście w mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści. Każda gru­pa będzie też miał swo­je­go opie­ku­na, któ­ry ma im poma­gać i kon­tro­lo­wać od cza­su do czasu:

„Chcemy, aby opie­kun miał z nimi kole­żeń­ski kon­takt. Nie ma to być rela­cja nad­zor­cza.” – mówi Pani Agnieszka Sikora. – „Największa trud­ność po opusz­cze­niu pla­ców­ki jest taka, że mło­dzież wra­ca do śro­do­wi­ska w któ­rym czę­sto doszło do jej demo­ra­li­za­cji. Poza tym część z nich nie jest samo­dziel­na i nie umie funk­cjo­no­wać poza pla­ców­ką. Nasz pro­gram zwią­za­ny jest bez­po­śred­nio z pro­fi­lem naszej fun­da­cji. Jednym z jej zadań jest pomoc wycho­wan­kom zakła­dów popraw­czych w wyj­ściu na prostą.”

W gru­pie jest mło­dzież, któ­ra chce się uczyć. Wychowankowie czę­sto są tyl­ko po gim­na­zjum lub – rza­dziej – szko­le zawo­do­wej. Nauka w try­bie wie­czo­ro­wym pozwo­li im na zna­le­zie­nie pra­cy i usa­mo­dziel­nie­nie się.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.