Płonie biurowiec Q22. Poszkodowanych jest 20 osób. Trwa ewakuacja [AKTUALIZACJA]

„Budynek ze sło­necz­kiem”, jak to od nie­daw­na nazy­wa­ją go nie­któ­rzy, sta­nął w pło­mie­niach. Dym widać z odle­gło­ści kil­ku kilo­me­trów. Ze wzglę­du na duże zady­mie­nie trwa ewa­ku­acja. [AKTUALIZACJA] Akcja zakoń­czo­na. Inwestor przy­słał nam oświad­cze­nie w spra­wie poża­ru.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

„Pożar wybuchł na par­te­rze oraz pierw­szym pię­trze.” – infor­mu­je nas straż pożar­na – „Ze wzglę­du na duże zady­mie­nie trwa ewa­ku­acja. Nie wia­do­mo ilu robot­ni­ków pra­cu­je obec­nie przy budo­wie, dla­te­go straż spraw­dza każ­de pię­tro. Każda ewa­ku­owa­na oso­ba pod­da­wa­na jest tle­no­te­ra­pii. Obecnie poszko­do­wa­nych jest 20 osób”

[AKTUALIZACJA] Mamy foto­gra­fię, któ­rą zamie­ści­ła Pani Magda Szymańska na naszym Facebooku. Dziękujemy.

[AKTUALIZACJA 2] Pod opie­ką pogo­to­wia nadal znaj­du­je się 12 osób. Na miej­scu pra­cu­je 70 stra­ża­ków. Pożar objął ele­wa­cję, straż zdo­ła­ła go ugasić.

ZTM infor­mu­je o utrud­nie­niach w kur­so­wa­niu auto­bu­sów, w związ­ku z zamknię­ciem ulicy:

„Zablokowany ruch auto­bu­so­wy na ul. Grzybowskiej na odc. al. Jana Pawła II – Marszałkowska w kie­run­ku ul. Marszałkowskiej

Autobusy linii 102 i 105 kie­ro­wa­ne są na tra­sę objaz­do­wą tyl­ko w kie­run­ku krań­ców PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA / BROWARNA
… – Grzybowska – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – Marszałkowska – Królewska”

[AKTUALIZACJA 3] Straż pożar­na ewa­ku­owa­ła 250 osób, 42 oso­bom poda­no tlen, a 14 osób zabra­no do szpi­ta­la na obserwację.

[AKTUALIZACJA 4] Akcja zakoń­czo­na. Inwestor przy­słał nam oświad­cze­nie w spra­wie poża­ru.

Fot. Magda Szymańska

Fot. Magda Szymańska

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.