Polska ma przyjąć 10 000 uchodźców!

Polskie Radio dotar­ło do sen­sa­cyj­nej wia­do­mo­ści. Unia Europejska stwo­rzy­ła pro­jekt nowe­go podzia­łu imi­gran­tów na poszcze­gól­ne kra­je człon­kow­skie. Według nowe­go pla­nu, któ­ry zosta­nie przed­sta­wio­ny w naj­bliż­szą śro­dę, Polska ma obo­wią­zek przy­jąć 10 000 imigrantów.

Nielegalni imigranci. Fot. Sara Prestianni / Wikimedia Commons

Nielegalni imi­gran­ci. Fot. Sara Prestianni / Wikimedia Commons

Unia łącz­nie przyj­mie 160 000 ludzi i musi roz­dzie­lić je na poszcze­gól­ne kra­je człon­kow­skie. Nie wia­do­mo, jak odnie­sie się do tego pre­mier Ewa Kopacz, ale już przy 4 000 zazna­cza­ła, że Europę, a przede wszyst­kim Polskę, nie stać na więk­szą licz­bę uchodźców:

„Nasze dzia­ła­nia nie mogą przy­cią­gać nie­kon­tro­lo­wa­nej licz­by imi­gran­tów. Musimy razem okre­ślić listę kra­jów bez­piecz­nych, do któ­rych będzie­my odsy­łać imi­gran­tów eko­no­micz­nych” – mówi­ła nie­daw­no premier.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.