Ponad 700 lektur szkolnych za darmo dla każdego!

Pon­ad 700 utworów z kanonu lek­tur szkol­nych uczniowie zna­jdą w sieci w jed­nym miejs­cu. Ruszyła plat­for­ma lektury.gov.pl – poin­for­mowało Min­is­terst­wo Roz­wo­ju.

Fot. Pix­abay

Na stron­ie każdy nieod­płat­nie zna­jdzie eboo­ki oraz audio­boo­ki lek­tur – wystar­czy wybrać książkę z listy.

Jak wylicza MR, na plat­formie zna­jdzie się pon­ad 700 utworów – now­el, opowiadań, dra­matów, wier­szy, poe­matów czy powieś­ci. Są wśród nich tek­sty obow­iązkowe z pro­gra­mu pod­sta­wowego i rozsz­er­zonego, jak również lek­tu­ry uzu­peł­ni­a­jące – od dzieł Home­ra, Fredry, Mick­iewicza, Nor­wi­da, Prusa czy Rey­mon­ta po Byrona, Con­ra­da, Kiplin­ga, Schulza i Kor­cza­ka.

Na razie mobil­na bib­liote­ka zaw­iera 32 proc. wszys­t­kich pozy­cji z kanonu lek­tur szkol­nych, zarówno tych obow­iązkowych jak i uzu­peł­ni­a­ją­cych. Dzię­ki por­talowi moz­na je wszys­tkie zmieś­cić na table­cie.

Dziś młodzież czy­ta książ­ki na tele­fonach, table­tach i czyt­nikach. Pro­jekt lektury.gov.pl wychodzi naprze­ciw oczeki­wan­iom i przyzwycza­je­niom młodych ludzi. Dzię­ki niemu w jed­nym miejs­cu dostaną kanon lek­tur w formie elek­tron­icznej” — powiedzi­ała Anna Streżyńs­ka, min­is­ter cyfryza­cji. „To bard­zo dobry pomysł” – oceniła.

Z danych, który­mi dys­ponu­je Min­is­terst­wo Cyfryza­cji, wyni­ka, że aż 98 proc. gospo­darstw domowych z dzieć­mi w wieku 5–15 lat posi­a­da dostęp do Inter­ne­tu. Praw­ie 77 proc. dzieci korzys­ta z Inter­ne­tu w celach związanych z edukacją. Mimo to sieć rzad­ko jest wyko­rzysty­wana do poszuki­wa­nia lek­tur. Zadane przez polonistów tek­sty zna­j­du­je w Internecie tylko jeden na dwudzi­es­tu uczniów.

Odpowiedz­ią na ten prob­lem ma być por­tal lektury.gov.pl. „Na plat­formie książ­ki udostęp­nione są poprzez zawarty w ser­wisie czyt­nik ebooków lub odt­warza­cz audio­booków. Pon­ad­to użytkown­i­cy plat­formy mogą ściągnąć wygod­ną aplikację mobil­ną part­nera lektury.gov.pl” – wyjaś­nia MR. „Ser­wis otwiera uczniom dostęp do pon­ad 220 dar­mowych nagrań, których słuchać moż­na w trak­cie upraw­ia­nia sportu, wykony­wa­nia obow­iązków domowych czy jazdy auto­busem” – doda­je resort.

Obec­na wer­s­ja por­talu ma charak­ter pilotażowy. Pilotaż zakończy się wraz z obec­nym rok­iem szkol­nym 2017/2018 , a z biegiem cza­su zaso­by na por­talu lektury.gov.pl będą pow­ięk­szane i uzu­peł­ni­ane o nowe utwory. W prace nad plat­for­mą zaan­gażowane były Min­is­terst­wo Cyfryza­cji, Min­is­terst­wo Roz­wo­ju, NASK – Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy.

Źródło: Kuri­er PAP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.