Prace na Łazienkowskim wstrzymane. Do wody wpadają kawałki mostu [AKTUALIZACJA]

Na lewym brze­gu przy Porcie Czerniakowskim do Wisły spa­da­ją kawał­ki beto­nu i odpa­dy z remon­tu Mostu Łazienkowskiego, któ­re zagra­ża­ją prze­pły­wa­ją­cym kaja­ka­rzom i powo­du­ją zanie­czysz­cze­nie rze­ki. Po inter­wen­cji Radia Dla Ciebie remont został wstrzymany.

DSC_0219

Fot. Warszawa w Pigułce

Po inter­wen­cji RDC, Zarząd Dróg Miejskich prze­ka­zał inwe­sto­ro­wi, by ten powięk­szył powierzch­nie pomo­stów. Pomosty te mają za zada­nie powstrzy­mać gruz przed wpa­da­niem do wody. Bilfinger Infrastructure zapew­nia, że zabez­pie­czy prze­pra­wę i podob­ne sytu­acje nie będą mia­ły już miej­sca. Po wpro­wa­dze­niu odpo­wied­nich zabez­pie­czeń pra­ce zosta­ną wzno­wio­ne. Najprawdopodobniej sta­nie się to już jutro.

[AKTUALIZACJA] Po naszej publi­ka­cji skon­tak­to­wał się z nami Pan Mateusz Gdowski, rzecz­nik pra­so­wy Billfinger Infrastructure. Jak się oka­za­ło pra­ce nie są wstrzy­ma­ne, mało tego, trwa­ją nawet w tej chwi­li. Na moment zosta­ły jed­nak prze­rwa­ne na odcin­ku któ­re­go pro­blem doty­czy, a więc w oko­li­cach Portu Czerniakowskiego. Jutro jed­nak zosta­ną wzno­wio­ne. Dziękujemy za kon­takt i wyja­śnie­nie sytuacji.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.