Sierpniowe weekendy bez metra

W sierp­nio­we week­en­dy zamknię­tych będzie sie­dem sta­cji I linii metra: Kabaty, Natolin, Imielin, Stokłosy, Ursynów, Służew i Świętokrzyska. Przeprowadzone będą pra­ce mają­ce na celu zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa osób nie­wi­do­mych – infor­mu­je TVN Warszawa.

Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

Na sta­cjach zosta­ną zamon­to­wa­ne listwy ze sta­li nie­rdzew­nej wyzna­cza­ją­ce gra­ni­ce bez­pie­czeń­stwa. Dokładny plan robót ZTM poda w śro­dę – dowie­dział się TVN Warszawa. Wcześniej ZTM zapo­wia­dał, że sta­cji zamy­kać nie zamie­rza. Doszedł jed­nak do wnio­sku, że ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa, nale­ży je wyłą­czyć z ruchu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.