Sprawdzają czy uczniowie bezpiecznie dotrą do szkoły

Pierwszy dzwo­nek zabrzmi dopie­ro za mie­siąc, ale straż­ni­cy miej­scy już pro­wa­dzą kon­tro­le infra­struk­tu­ry w pobli­żu szkół. Funkcjonariusze spraw­dza­ją, czy dro­ga do szko­ły będzie bez­piecz­na. Kontrolami obję­to ponad 400 sto­łecz­nych pla­có­wek oświatowych.

Patrole szkol­ne stra­ży miej­skiej kon­tro­lu­ją oto­cze­nie pla­có­wek oświa­to­wych, stan infra­struk­tu­ry w rejo­nie szkół oraz dróg znaj­du­ją­cych się w pobli­żu placówek.

Funkcjonariusze spraw­dza­ją m.in. pra­wi­dło­wość i czy­tel­ność ozna­ko­wa­nia dro­go­we­go ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem przejść dla pie­szych, widocz­ność sygna­li­za­cji świetl­nej, stan zasto­so­wa­nych barier ochron­nych i wygro­dzeń unie­moż­li­wia­ją­cych bez­po­śred­nie wtar­gnię­cie dziec­ka na jezdnię.

Zasłonięte przez roślin­ność, a przez to nie­wi­docz­ne dla kie­row­ców pio­no­we zna­ki dro­go­we, czy nie­czy­tel­na „zebra” to do tej pory naj­czę­ściej ujaw­nia­ne przez nas nie­pra­wi­dło­wo­ści na tere­nie Pragi Północ, Białołęki i Targówka. W takich przy­pad­kach koniecz­ne jest odno­wie­nie lub też odsło­nię­cie zna­ków – mówi st. str. Anna Pomorska z Referatu Szkolnego VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W przy­pad­ku ujaw­nie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści, nawet tych naj­drob­niej­szych, funk­cjo­na­riu­sze prze­ka­zu­ją infor­ma­cje o koniecz­no­ści ich usu­nię­cia zarząd­com kon­tro­lo­wa­nych terenów.

- Miejsca, któ­re będą budzić zastrze­że­nia, zosta­ną ponow­nie skon­tro­lo­wa­ne. Sprawdzimy czy zasto­so­wa­no się do naszych zale­ceń. W prze­szło­ści nie mie­li­śmy więk­szych pro­ble­mów. Praktycznie zawsze ujaw­nio­ne przez funk­cjo­na­riu­szy nie­pra­wi­dło­wo­ści były usu­wa­ne bez­zwłocz­nie. Poza tym słu­ży­my pomo­cą szko­łom, gdy stwier­dzi­my np., że ozna­ko­wa­nie dro­go­we i zasto­so­wa­ne zabez­pie­cze­nia są nie­wy­star­cza­ją­ce. Wówczas, dba­jąc o bez­pie­czeń­stwo naj­młod­szych, wnio­sku­je­my o dodat­ko­we ozna­ko­wa­nie – mówi Andrzej Krysik, z-ca Naczelnika VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Strażnicy miej­scy spraw­dza­ją rów­nież tere­ny bez­po­śred­nio przy­le­głe do obiek­tów szkol­nych, w tym rów­nież m.in. stan urzą­dzeń prze­zna­czo­nych do gier i zabaw znaj­du­ją­cych się na tere­nie placówek.

- Na prze­strze­ni ostat­nich tygo­dni kil­ka­krot­nie przez sto­li­cę prze­szły gwał­tow­ne burze, stąd też zwra­ca­my uwa­gę, czy na tere­nie szkół nie ma pozo­sta­ło­ści po skut­kach nawał­nic, któ­re mogły­by zagra­żać dzie­ciom. W przy­pad­ku nato­miast urzą­dzeń zaba­wo­wych jeśli stwier­dza­ne są nie­pra­wi­dło­wo­ści to wyni­ka­ją one zazwy­czaj z eks­plo­ata­cji urzą­dzeń, nega­tyw­ne­go wpły­wu warun­ków atmos­fe­rycz­nych, a cza­sa­mi nie­ste­ty celo­we­go uszko­dze­nia – mówi Romuald Modzelewski, Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

„Bezpieczna dro­ga do szko­ły” nie koń­czy się tyl­ko na kon­tro­lach infra­struk­tu­ry w rejo­nie szkół. Z pierw­szym szkol­nym dzwon­kiem funk­cjo­na­riu­sze stra­ży miej­skiej będą rów­nież poma­gać bez­piecz­nie dojść do szko­ły uczniom. Strażnicy miej­scy będą patro­lo­wać naj­bar­dziej uczęsz­cza­ne i zagro­żo­ne zda­rze­nia­mi dro­go­wy­mi przej­ścia dla pieszych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.