Ukradł kartę i wyciągnął ponad 10 000 zł

Do komen­dy zgło­sił się pokrzyw­dzo­ny męż­czy­zna i poin­for­mo­wał poli­cjan­tów o tym, że zosta­ła mu skra­dzio­na kar­ta ban­ko­ma­to­wa wraz z pinem. Zorientował się, gdy oka­za­ło się, iż dwu­krot­nie zosta­ła wypła­co­na gotów­ka z jego kon­ta osobistego.

Fot. KSP

Fot. KSP

Za pierw­szy razem spraw­ca wyjął 400 zł, ale już za dru­gim 10 tys. zł. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością prze­ciw­ko mie­niu usta­li­li, że za tym prze­stęp­stwem stoi 23-let­ni Sebastian L. Pozostawało zatrzy­mać męż­czy­znę, co jed­nak nie było łatwe, gdyż nie poja­wiał się w miej­scu zamieszkania.

Policjanci uzy­ska­li jed­nak infor­ma­cję, że może bywać w oko­li­cy jed­ne­go z cen­trów han­dlo­wych w Śródmieściu. Zorganizowali więc zasadz­kę i zaczę­li obser­wo­wać oko­li­ce. W pew­nym momen­cie poja­wił się opi­sy­wa­ny męż­czy­zna. Dla nie­po­zna­ki miał zmie­nio­ny kolor wło­sów. To jed­nak nie zwio­dło poli­cjan­tów. Podeszli do nie­go i wyle­gi­ty­mo­wa­li. Sebastian L. został zatrzymany.

Usłyszał już zarzu­ty kra­dzie­ży przy pomo­cy skra­dzio­nej kar­ty i pinu. Za taki czyn gro­zi do 5 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.