W Warszawie najwyższa frekwencja. Na Ursynowie zabrakło kart

PKW poda­je, że do godz. 17.00 fre­kwen­cja w sto­li­cy wynio­sła 50,79 proc. Zapewne w osta­tecz­nym roz­ra­chun­ku licz­ba ta zwięk­szy się. Najwięcej gło­sów odda­no w Wilanowie, naj­mniej na pół­noc­nej Pradze.

Fot. PKW

Fot. PKW

Na brak zain­te­re­so­wa­nia wybor­ców nie może narze­kać tak­że Ursynów, gdzie nie­mal poło­wa oby­wa­te­li poszli do urn. W komi­sji nr 618 zabra­kło kart do gło­so­wa­nia! Ostateczne wyni­ki, jak i fre­kwen­cję powin­ni­śmy poznać w naj­bliż­szych 2–3 dniach.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.